На 28.01.2017 г. (събота) от 10:30 часа в централната сграда на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград - Учебен корпус 1 ще се проведат организираните от Природо-математическия факултет "Състезания с формат на Държавен зрелостен изпит по природни науки и математика". Състезанията са по матуритетните предмети математика, биология, география, химия и физика, под формата на тест на хартиен носител с продължителност 2 астрономически часа.

Оценките от състезанията се признават за явяване на кандидатстудентски изпит и важат за участие в класирането и приема във всички специалности на Природо-математическия факултет.
За състезанието по география се предлага и алтернативен вариант - решаване на електронен тест. Дава се възможност в рамките на два часа да бъдат решени два електронни теста, като се взема по-високата оценка.

Участието в състезание по един от предметите е алтернативно на всички останали, т.е изключва възможността за едновременно явяване по два различни предмета. Това важи и за явяването на състезателния тест по география - или в електронен вариант или на хартиен носител.

Заявки за участие се подават чрез ръководствата на всички средни училища и гимназии, които са уведомени за инициативата.
В деня на явяването участниците се легитимират с лична карта.