На кръгла маса, която се проведе в заседателната зала на Ректората, бяха представени резултатите от проекта на Философския факултет, ръководен от проф. д-р Борис Манов - "Мястото на докторантите в съвременния научноизследователски процес: към формиране на висококвалифицирани и проактивни кадри". Срещата бе открита от проф. дсн. Валентина Миленкова. Приветствие към участниците в проекта отправи деканът на Философския факултет проф. Манов. Той изрази задоволство от постигнатите резултати и отбеляза успеха на двете най-важни събития в рамките на проекта - Докторантското училище, с лектори от Българската академия на науките, Югозападния университет "Неофит Рилски", Университета "Св. св. Кирил и Методий" в Скопие, Университета "Евро-Балкан" в Скопие и УниБИТ, и Докторантската научна сесия, в която участваха докторанти от ЮЗУ "Неофит Рилски", СУ "Св. Климент Охридски", УНСС, СА "Д.А. Ценов" - Свищов и Варненския свободен университет.

Подробна информация и данни за извършените дейности по проекта представи гл. ас. д-р Марио Маринов. Той отбеляза, че в периода 1 март - 30 ноември 2017 г. са извършени следните дейности: проучване на литература; проучване на опита на други университети и разработване на теоретичен модел; изготвяне на четири въпросника, предназначени за 4 целеви групи: докторанти от Философския факултет, студенти в магистърски програми, студенти в бакалавърски програми и докторанти участвали в Докторантското училище и Докторантката научна сесия; работа на терен - анкетирани са 51 докторанти, 77 магистри и 53 бакалаври; участие на ръководителя на проекта проф. Манов в две престижни конференции - Международна конференция, организирана от Института по антропология "Франсис Райнер" на Румънската академия и 8-ма Международна конференция на приложението на човешкия фактор и ергономиката в Лос Анджелис, САЩ; реализиране на 9 публикации, индексирани в световните бази данни - ERIH PLUS и SCOPOS.

По време на кръглата маса бе представен и сборникът "Докторантите в науката", който е съществен етап от реализирания научноизследователски проект. В него са включени 36 публикации. В първата част на сборника са поместени разработките на лекторите от Докторантското училище, а във втората част са включени разработките на докторантите, представени в Докторантската научна сесия. Главни съставители на сборника са проф. д-р Борис Манов и проф. дсн Валентина Миленкова. В редакционната колегия са: доц. д-р Петя Пачкова, доц. д-р Русанка Манчева, доц. д-р Мария Мутафова, доц. д-р Стоил Мавродиев, гл. ас. д-р Марио Маринов и гл. ас. д-р Силвия Кръстева.

Проектът "Мястото на докторантите в съвременния научноизследователски процес: към формиране на висококвалифицирани и проактивни кадри" е финансиран със средства на МОН по Наредба 3 за подкрепа на научноизследователската дейност на университета.