Професор Лилия Илиева от Филологическия факултет  откри оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан. Тази история е с век по-стара от историята на Паисий.

За откритието проф. Лилия Илиева пише в новия брой на реферираното сп. "Балканистичен форум".  Статията ù е озаглавена "Открит е първият трактат върху българската история: Петър Богдан, за древността на бащината земя и за българските неща".  Информацията е достъпна вече онлайн на адрес:

https://goo.gl/RnJmq5

Професор Илиева е направила откритието си, работейки по проект, финансиран от Фонд "Научни изследвания", заедно с екип преподаватели от  Катедрата по български език към Филологическия факултет на Югозападния университет.