News

14.04.2021
Lecturer at the Faculty of Philology with an invitation to a lecture course at Kazakhstan University
В рамките на академичната мобилност и междууниверситетското партньорство гл. ас. д-р Елена Калъпсъзова от Катедрата по германистика и романистика“ бе поканена да води лекционен курс в Жетиския държавен университет – имени И. Жансугурова – Талдъкорган, Казахстан.
 
13.04.2021
Prof. Dr. Miroslava Kortenska left us
Поклон пред светлата ѝ памет!
 
12.04.2021
Monographic Work
Отпечатаният от Издателския комплекс „Неофит Рилски“ „Атлас на вокално-консонантното взаимодействие в южната част на ятовата изоглосна зона” бе номиниран и признат за монографичен труд с национално значение от БАН.
 
09.04.2021
Order 1038 from 09.04.2021
1. Преустановявам присъствения учебен процес в Югозападния университет „Неофит Рилски“, считано от 12.04.2021 до 30.04.2021 година, с изключение на провеждането на: а) семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се провеждат в електронна среда, при използване на не повече от 30 процента от капацитета на залите, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на защитни маски за лице;
 
08.04.2021
Public lecture of assoc. prof. Bilyana Todorova
Доц. д-р Биляна Тодорова от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ изнесе публична онлайн лекция на тема WAR-RELATED METAPHORS AND THE COVID-19 CRISIS („Метафорите, свързани с войната, и кризата с COVID-19“) в рамките на 13-тата поред Седмица на езиците и културата в АУБ.
 
31.03.2021
Order 1007 from 31.03.2021
1. Преустановявам присъствения учебен процес в Югозападния университет „Неофит Рилски“, считано от 01.04.2021 до 11.04.2021 година, с изключение на провеждането на практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти от професионално направление „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“, както и държавните изпити и защити на дипломни работи за всички професионални направления.
 
31.03.2021
Order 1012
1. Студентите и докторантите, настанени в студентските общежития на Югозападния университет „Неофит Рилски“, заплащат 50 процента от наема за м. февруари, м. март и м. април 2021 година. 2. В случай на надвнесен наем, разликата да се приспадне при начисляване на наема за следващ месец
 
23.03.2021
Erasmus + Mobility Competition
Конкурс за мобилност по програма "Еразъм+" за студенти, докторанти, преподаватели и служители за академичната 2021/2022 г.