News

16.09.2021
A student from SWU "Neofit Rilski" designed and made the folk costumes of Yordan Nikolov, the group "Pirin Trinity" and the ensemble "Gaitan" for their new album "Songs for Love and Youth"
Евгения Николова, студентка от специалност „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия“ в Техническия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, проектира и изработи народните носии на народния изпълнител Йордан Николов, група „Пиринско тройче“ и ансамбъл „Гайтан“ за новия им албум „Песни за любовта и младостта“.
 
15.09.2021
The South-West University "Neofit Rilski" announces an additional admission
Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява допълнителен прием за учебната 2021/2022 г.
 
14.09.2021
Selection of teachers of Bulgarian language
Министерството на образованието и науката обявява процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища:
 
01.09.2021
Partner in a large-scale Project
Проектът е на обща стойност 4 175 484 лева с финансиране по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
 
01.09.2021
graduate of SWU "Neofit Rilski" is part of the team that created the visual effects of the film "Wrath of Man" (2021)
Диана Йорданова е завършила специалност „Филмово и телевизионно операторство“ и има магистърска степен по „Културен мениджмънт и визуални комуникации“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“.
 
31.08.2021
Eureka Foundation 2021-2022
За деветнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно – вече в 11 области:
 
26.08.2021
For the first time SWU "Neofit Rilski" will train students in the master's programs "Health Care Management" and "Kinesitherapy"
През академичната 2021/2022 г. за първи път Югозападният университет „Неофит Рилски“ ще приема и обучава студенти в магистърските програми „Управление на здравните грижи“ и „Кинезитерапия“. Желаещите да се обучават в тези специалности могат да подадат своите документи в срок от 1 септември до 24 септември 2021 г. на място в университета или по електронен път. Подробна информация е публикувана на университетския сайт www.swu.bg.
 
25.08.2021
South-West University "Neofit Rilski" will train students in protected specialties free of charge
Студентите в Югозападния университет „Неофит Рилски“, приети през учебната 2021/2022 година, в специалности от професионалните направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“, 4.5 „Математика“, 4.1 „Физически науки“, 4.2 „Химически науки“ ще се обучават напълно безплатно.