Уважаеми кандидат-докторанти,

Югозападният университет "Неофит Рилски" възобновява приема за подаване на документи за кандидатстване в докторски програми в редовна и задочна форма на обучение, считано от 14.05.2020 г., краен срок за подаване на документи - 08.06.2020 г. (включително).
Документите се приемат в стая 106, Ректорат или изпратени по пощата. Телефон за контакти: 073/ 588 566.

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград в съответствие с решение на Министерския съвет № 241 от 25.04.2019 г. преобявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. (ДВ, бр. 67

от 2019 г., стр. 107) (Приложение).

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" брой 11 от 07.02.2020 година.

В срок от два месеца от обнародването в "Държавен вестник" кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (свободен текст).

2. Автобиография (европейски образец).

3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен "магистър" и приложението към нея (ксерокопие и оригинал).

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от

чуждестранно висше училище.

5. Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).

6. Медицинско свидетелство.

7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.

8. Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантския конкурс 100 (сто) лв. - плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус.

Всички документи се представят приложени в папка.

Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/ 588 566.

Приложение

Шифър

Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми

Форма на обучение

Р.О

З.О

Брой  места

Брой  места

1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика


Методикa на обучението в началните класове (Методика на обучението по български език и литература)

1

1


Методикa на обучението в началните класове (Методика на обучението по математика)

 

1

 

Специална педагогика

1

2

 

Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)

1

 

 

Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика)

1

 

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология


Български език

1

 

2.2.

История и археология

 

Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (историография)

1

 

 

Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (архивистика)

 

1

 

История на България (средновековна българска история)

1

 

 

Нова и най-нова обща история (нова обща история)

1

 

 

Стара история и тракология

 

1

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

 

Социология

2

 

3.2.

Психология

 

Педагогическа и възрастова психология

1

 

 

Психология на труда и професионална психодиагностика

1

 

3.4.

Социални дейности

 

Организация и управление на социалните дейности

1

1

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

 

Връзки с обществеността

1

 

 

Приложение на новите информационни технологии в PR

1

 

3.6.

Право

 

Трудово право и обществено осигуряване

1

 

 

Административно право и административен процес

1

 

 

Международно право и международни отношения

1

 

 

Право на Европейския съюз

1

1

3.7.

Администрация и управление

 

Икономика и управление /индустрия/ (стопанско управление)

2

1

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичния сектор)

2

 

3.8.

Икономика

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера)

1

1

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

1

 

3.9.

Туризъм

 

Икономика и управление на туризма

2

1

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки

 

Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси

1

 

4.4.

Науки за земята

 

Природна география

1

 

4.6.

Информатика и компютърни науки

 

Информатика

1

 

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство


Машини и процеси в леката промишленост

1

1

7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено здраве

 

Логопедия

1

1

8.

Изкуства

8.3.

Музикално и танцово изкуство


Хореография

3

1

 

ОБЩО:

35

14

Последна промяна: 2020-05-18