Уважаеми кандидат-докторанти,

Във връзка със Заповед РД-01-677/25.11.2020 г., т. 3 на министъра на здравеопазването Ви уведомяваме, че конкурсните изпити за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020-2021 г. се отлагат за месец януари 2021 г.

Новият график за провеждане на конкурсните изпити по специалността и по чужд език ще бъде обявен на сайта на ЮЗУ "Неофит Рилски" и всеки кандидат-докторант ще бъде уведомен своевременно.

 

 

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград в съответствие с решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския съвет обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г. (ДВ, бр. 79 от 08.09.2020 г., стр. 154) (Приложение).

В срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление до ректора за участие в конкурса (свободен текст).
  2. Автобиография (европейски образец).
  3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен "Магистър" и приложението към нея (ксерокопие и оригинал за сверка).
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
  5. Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).
  6. Медицинско свидетелство.
  7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.
  8. Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантския конкурс 100 (сто) лв. - плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус.

Всички документи се представят приложени в папка.

Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/ 588 566.

Приложение

Шифър

Области на висше образование , професионални направления и докторски програми

Форма на обучение

Р.О

З.О

Брой места

Брой места

1.

Педагогически науки

1.1.

Теория и управление на образованието

 

Управление на образованието

1

1

1.2.

Педагогика


Теория на възпитанието и дидактика

1

1


Специална педагогика

1

1

 

Социална педагогика

1

1

 

История на педагогиката и българското образование

1

1

 

Предучилищна педагогика

1

1

 

Начална училищна педагогика

1

1

 

Методика на обучението в началните класове (Методика на обучението по родинознание и природознание)

1

 

 

Методика на обучението в началните класове (Методика на обучението по математика)

1

 

 

Педагогически технологии в детската градина (Педагогически технологии за овладяване на околната действителност)

1

 

 

Педагогически технологии в детската градина (Педагогически технологии за овладяване на музикални дейности)

1

1

1.3.

Педагогика на обучението по...

 

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

1

1

 

Методика на обучението по музика

1

 

 

Методика на обучението по математика

1

 


Методика на обучението по техника и технологии

1

1

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология


Български език

2

 

 

История на българската литература (Възрожденска литература)

1

 

 

Фолклористика и етнология

1

 

 

Английски език

1

 

 

Общо и сравнително езикознание (Английски език)

1

 

 

Общо и сравнително езикознание (Френски език)

1

 

2.2.

История и археология


Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (Историография)

1

 


История на България (Нова и най-нова българска история)

1

 

 

Стара история и тракология

1

 

2.3.

Философия

 

Социална философия

2

 

 

История на философията

1

1

 

Съвременни философски теории

1

1

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

 

Социология

2

 

 

Теория и история на културата

3

 

3.2.

Психология

 

Педагогическа и възрастова психология

5

 

3.3.

Политически науки

 

Политология

2

 

3.4.

Социални дейности

 

Организация и управление на социалните дейности

2

2

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

 

Връзки с обществеността

2

 

 

Приложение на новите информационни технологии в PR

1

 

3.6.

Право

 

Гражданско и семейно право

2

 

 

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

 

Административно право и административен процес

1

 

 

Наказателно право

1

 

 

Наказателен процес

1

 

 

Международно право и международни отношения

1

 

 

Право на Европейския съюз

1

1

 

Нотариално право

1

 

 

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

1

 

 

Римско право

1

 

3.7.

Администрация и управление

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)

3

1

 

Икономика и управление (индустрия) /стопанско управление/

2

 

3.8.

Икономика

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

2

1

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културната сфера)

1

1

3.9.

Туризъм

 

Икономика и управление на туризма

2

1

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки 

Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси

1

 

4.4.

Науки за земята

 

Екология и опазване на околната среда

2

 

4.6.

Информатика и компютърни науки

 

Информатика

1

 

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство


Машини и процеси в леката промишленост

1

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика


Електронизация

2

 

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

 

 


Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

1

7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено здраве

 

Логопедия

1

1

 

Кинезитерапия

1

 

8.

Изкуства

8.2.

Изобразително изкуство


Дизайн и пластични изкуства

1

 

8.3.

Музикално и танцово изкуство


Теория и практика на изпълнителското изкуство

1

 


Хореография

2

 

8.4.

Театрално и филмово изкуство

 

Кинознание, киноизкуство и телевизия

4

 

 

ОБЩО:

85

23

Последна промяна: 2020-11-27