Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград в съответствие с решение на Министерския съвет № 332 от 14.05.2020 г. преобявява конкурси  за приемане на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г. (ДВ, бр. 22 от 16.03.2021 г., стр. 211) (Приложение № 1).

 

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" брой 22 от 16.03.2021 година.

 

В срок от два месеца от обнародването в "Държавен вестник" кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (свободен текст).

2. Автобиография (европейски образец).

3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен "магистър" и приложението към нея (ксерокопие и оригинал).

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от

чуждестранно висше училище.

5. Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).

6. Медицинско свидетелство.

7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.

8. Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантския конкурс 100 (сто) лв. - плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус.

Всички документи се представят приложени в папка.

Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/ 588 566.

Приложение № 1

Шифър

Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми

Форма на обучение

Р.О

З.О

Брой  места

Брой  места

1.

Педагогически науки

1.1.

Теория и управление на образованието

 

Управление на образованието

1

 

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика

1

1

Специална педагогика

 

1

 

История на педагогиката и българското образование

1

1

 

Предучилищна педагогика

1

1

 

Начална училищна педагогика

1

1

 

Методики на обучението в началните класове (Методика на обучението по родинознание и природознание)

1

 

 

Методики на обучението в началните класове (Методика на обучението по математика)

1

 

 

Педагогически технологии в детската градина (Педагогически технологии за овладяване на околната действителност)

1

 

 

Педагогически технологии в детската градина (Педагогически технологии за овладяване на музикални дейности)

 

1

1.3.

Педагогика на обучението по...

 

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

1

 

Методика на обучението по техника и технологии

1

1

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

Български език

1

 

 

История на българската литература (Възрожденска литература)

1

 

 

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

1

 

 

Английски език

1

 

2.2.

История и археология

Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (историография)

1

 

История на България (нова и най-нова българска история)

1

 

 

Стара история и тракология

1

 

2.3.

Философия

 

Социална философия

1

 

 

История на философията

1

 

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

 

Социология

1

 

 

Теория и история на културата

1

 

3.2.

Психология

 

Педагогическа и възрастова психология

1

1

3.3.

Политически науки

 

Политология

1

 

3.4.

Социални дейности

 

Организация и управление на социалните дейности

1

1

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

 

Връзки с обществеността

1

 

 

Приложение на новите информационни технологии в PR

1

 

3.6.

Право

 

Гражданско и семейно право

1

 

 

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

 

Административно право и административен процес

1

 

 

Наказателно право

1

 

 

Нотариално право

1

1

 

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

1

1

 

Застрахователно право

1

1

 

Римско право

1

 

3.7.

Администрация и управление

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)

1

1

 

Икономика и управление /индустрия/ (стопанско управление)

1

 

3.8.

Икономика

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

1

1

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социо-културната сфера)

1

 

3.9.

Туризъм

 

Икономика и управление на туризма

1

1

4.

Природни науки, математика и информатика

5.

Технически науки

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Електронизация

2

 

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

1

7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено здраве

 

Логопедия

1

1

 

Кинезитерапия

1

 

8.

Изкуства

8.3.

Музикално и танцово изкуство

Теория и практика на изпълнителското изкуство

3

 

Хореография

1

 

8.4.

Театрално и филмово изкуство

 

Кинознание, киноизкуство и телевизия

1

 

 

ОБЩО:

49

18

Последна промяна: 2021-03-16