Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград в съответствие с решение на Министерския съвет № 328 от 30.05. 2016 г. преобявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/201 7 г. (Приложение № 1). Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" брой 19 от 28.02.2017 година.

В срок от два месеца от обнародването в "Държавен вестник" кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (свободен текст).
  2. Автобиография (европейски образец).
  3. Дипломата за завършена образователно-квалификационна степен "магистър" и приложението към нея (ксерокопие и оригинал).
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
  5. Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).
  6. Медицинско свидетелство.
  7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.
  8. Документ за платена такса за участие в кандидат- докторантския конкурс 50 (петдесет) лв. - плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус.

Всички документи се представят приложени в папка.

Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/ 588 566.

Шифър

Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми

Форма на обучение

Р.О

З.О

1.

Педагогически науки

1.1.

Теория и управление на образованието

 

Управление на образованието

 

1

1.2.

Педагогика
Методикa на обучението в началните класове (методика на обучението по математика)

1

1


Методикa на обучението в началните класове (методика на обучението по български език и литература)

1

1


Методикa на обучението в началните класове (методика на обучението по родинознание и природознание)

1

 


Педагогически технологии в детската градина (педагогически технологии за опознаване на околната действителност)

1

 

 

История на педагогиката и българското образование

1

 

 

Теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика)

1

1

 

Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика)

1

1

 

Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика)

1

1

 

Теория на възпитанието и дидактика (философия на образованието)

1

 

1.3.

Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика

1

 

2.

Хуманитарни науки2.1.

Филология 

История на българската литература (нова българска литература)

1

 

 

Руска литература и литература на народите на СССР

1

 

2.2.

История и археология 

История на България (нова българска история)

1

 

 

История на България (най-нова българска история)

1

 

 

История на България (история на българския народ XV-XIX в.)

1

 

 

Нова и най-нова обща история (нова обща история)

1

 

 

Нова и най-нова обща история (най-нова обща история)

1

 

 

Средновековна обща история

1

 

2.3.

Философия 

История на философията

1

 

 

Социална философия

1

 

 

Съвременни философски теории

 

1

3.

Социални, стопански и правни науки3.1.

Социология, антропология и науки за културата 

Социология

1

 

 

Теория и история на културата

1

 

3.2.

Психология 

Педагогическа и възрастова психология

1

 

3.3.

Политически науки 

Политология

1

1

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки 

Връзки с обществеността

1

1

 

Приложение на новите информационни технологии в PR

 

1

3.6.

Право 

Гражданско и семейно право

1

 

 

Трудово право и обществено осигуряване

1

 

 

Административно право и административен процес

1

 

 

Наказателно право

1

 

 

Наказателен процес

2

 

 

Международно право и международни отношения

1

 

3.7.

Администрация и управление 

Икономика и управление /индустрия/ (стопанско управление)

1

 

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)

1

1

3.8.

Икономика 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера)

1

1

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

1

 

3.9.

Туризъм 

Икономика и управление на туризма

1

1

4.

Природни науки, математика и информатика4.6.

Информатика и компютърни науки 

Информатика

1

 

8.

Изкуства8.3.

Музикално и танцово изкуство
Хореография

1

1

8.4.

Театрално и филмово изкуство 

Кинознание, киноизкуство и телевизия

1

 

 

Последна промяна: 2017-03-01