2021-12-20

Графикът на провеждането на задължителния курс по английски език можете да откриете в "Академичен календар".
Докторатите посещаващи задължителния курс по английски език ще бъдат разпределени в две групи: "Elementary level" и "Academic writing".
Докторантите, които са се явили на входящ изпит по английски език се записват на задължителния курс по английски език в ниво "Academic writing", а всики останали в "Elementary level".

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград
 в съответствие с решение на Министерския съвет № 437 от 02.06.2021 г. обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. (Приложение № 1).

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" брой 65 от 06.08.2021 година.

В срок от два месеца от обнародването в "Държавен вестник" кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (свободен текст).
 2. Автобиография (европейски образец).
 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен "Магистър" и приложението към нея (ксерокопие и оригинал).
  * Кандидати, на които предстои издаването на дипломата за висше образование от ЮЗУ "Неофит Рилски", се допуска да представят уверение от инспектор "Учебен отдел" за придобита образователно-квалификационна степен "Магистър";
  * Кандидати,  от други висши училища, на които предстои издаването на дипломата за ОКС "Магистър", подават академична справка - оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 5. Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.
 8. Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантския конкурс 100 (сто) лв. - плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус.

Всички документи се представят приложени в папка.

Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/ 588 566