Прием ОКС "Магистър"

Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява прием на документи за обучение по магистърски програми за учебната 2018/2019 година.

Заявления се подават при секретарите на съответните факултети.

Условия за кандидатстване:

За обучение по образователно-квалификационна степен "Магистър" могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

 1. Да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър" или "Професионален бакалавър".
 2. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити.
 3. Завършилите образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)
 4. Завършилите висше образование в чужбина, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от ЮЗУ "Неофит Рилски". Информация по процедурата за  признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища може да намерите в раздел "Кандидати, завършили висше образование в чужбина".

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват при условията за български граждани, ако:

 • са лица с двойно гражданство, едното от които е българско.
 • имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България (постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност);
 • имат статут на бежанци;
 • са от българска народност, удостоверена съгласно нормативни актове на Министерския съвет (чуждестранни граждани, съгласно Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина).
 • са граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/.
 2. Ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригинала на дипломата се връща. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо кандидатът подава академична справка или уверение, в което са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.
 3. За кандидатите за обучение субсидирано от държавата удостоверение от съответното висше училище, че са се обучавали по образователно-квалификационна степен "Магистър" в платена форма на обучение.
 4. Такса за административно обслужване - 20.00 лв.
 5. Такса за конкурсен изпит - 30.00 лв.  (за програмите "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение" и "Английски език и антропология на Югоизточна Европа")
 6. *Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен "Магистър" за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит по английски език:

 1. "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение"
 2. "Английски език и антропология на Югоизточна Европа" - само кандидатстващите от специалност "Българска филология"
 3. "Английски език и междукулктурно общуване" /в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

За участие в класиране, кандидатът следва да е положил конкурсният изпит с успех не по-нисък от Мн.добър 4.50.

За повече информация се обадете в съответния факултет:

 • Правно-исторически факултет -  +359/73/886 617
 • Природо-математически факултет -  +359/73/588 531
 • Стопански факултет - +359/73/885 952
 • Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" -  +359/73/588 530
 • Факултет по изкуствата - +359/73/588 533
 • Факултет по педагогика -  +359/73/588 524
 • Филологически факултет -  +359/73/588 523
 • Философски факултет - +359/73/588 520
 • Технически факултет -  +359/73/885 162
Последна промяна: 2018-10-25