2021-10-08
За повече информация моля обърнете се към съответните факултети!!!

Електронна поща и телефони за контакти на факултетите!!!

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява прием на документи за  обучение срещу заплащане по магистърски програми от летния семестър на учебната 2022/2023 година.

Информация за магистърските програми може да намерите тук.

Срокът за подаване на документи е от 30 януари 2023 г. до 17 февруари 2023 г.

Документи се подават при секретаря на съответния факултет.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „Магистър“ за магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление. Прием на документи за летния семестър няма да се осъществява по специалност „Управление на здравните грижи“.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит:

Магистърска програма

Конкурсен изпит по

Дата и час на изпита

„Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение“

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво В1- B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

Английски език*

21 февруари  2023 г., 10.00 ч.

Кабинет 470

Английски език и антропология на Югоизточна Европа“ - само кандидатстващите от специалност „Българска филология“

Английски език*

21 февруари  2023 г., 10.00 ч.

Кабинет 470

„Английски език и междукултурно общуване“

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

Английски език*

21 февруари  2023 г., 10.00 ч.

Кабинет 470

„Превод (руски език, гръцки език)“

(за кандидати завършили нефилологическо професионално направление)

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на съответният език ниво B1-В2  по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по руски език или гръцки език/

Руски език*

Гръцки език*

21 февруари  2023 г., 10.00 ч.

Кабинет 470

* За участие в класиране, кандидатът следва да е положил конкурсния изпит  с успех не по-нисък от Много добър 4.50.