Излезе от печат монографията "Генезис и поле на логическата теория. Студии по философска логика" на гл. ас. д-р Силвия Кръстева, преподавател в Катедрата по философия към Философския факултет на Югозападния университет.

Книгата на д-р Кръстева е фундаментално изследване, което заема значимо място сред съвременните български изследвания в областта на философската логика. Предложена е основополагаща конструкция на философско логическите парадигми, предопределили хоризонтите пред съвременната логика.