19-тата Студентска научна конференция на факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" се проведе в Университетския център "Бачиново".

Форумът бе открит от доц. д-р Татяна Дзимбова - председател на Организационния комитет.

"Студентската конференция се превърна в сериозен научен форум, който вълнува всички в нашия факултет - студенти и преподаватели. Броят на участията са ясно доказателство за ентусиазма на студентите и тяхното желание да се включват в съвместните научни изследвания с преподавателите. Участието на студентите в научни разработки им дава възможност да навлязат в практическото приложение на наученото в университета и да решават практически проблеми в професионалното направление, в което се обучават", каза в обръщението си доц. д-р Татяна Дзимбова. Тя отбеляза, че отличната университетската инфраструктура, университетските и факултетски лаборатории и центрове, дават прекрасни възможности за развитие на експериментална и научноизследователската дейност. Доц. Дзимбова подчерта, че ръководството на ЮЗУ "Неофит Рилски" дава възможност и приветства участието на всички студенти в изследователската работа, което им позволява да трупат собствен опит и да прилагат придобитите знанията.

Тазгодишното издание на студентския научен форум протече в две секции "Здравеопазване и спорт" и "Социални дейности и логопедия", в които бяха представени 42 доклада.

Участниците в конференцията представиха значими за тях и техните преподаватели научни изследвания, които показват напредъка в научноизследователската дейност на факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".