Стопанският факултет е един от първите акредитирани икономически факултети в България. Отлично адресирани към практиката и изискванията на съвременния бизнес, изучаваните тук специалности неслучайно са едни от най-предпочитаните сред кандидат-студентите.

Завършилите Стопанския факултет студенти намират успешна реализация в банковия сектор, в счетоводни и застрахователни предприятия и други банкови и финансови институции. Добрата икономическа подготовка на студентите способства и за успешната им реализация в публичната администрация, и по-специално в данъчната и митническата, поделенията на Сметната палата, областните и общинските администрации и др. Студентите със специализирана подготовка по бизнес мениджмънт, предприемачество и бизнес маркетинг имат възможност да работят като бизнес предприемачи, управители в предприятия и организации, ръководители на отдели и екипи, специалисти по бизнес маркетинг и организиране на маркетингова дейност, специалисти по бизнес реклама. Всички студенти усвояват необходимите знания, умения и компетентности за успешно стартиране и управление на бизнеса и предприемаческата дейност, вземане на иновативни и креативни решения в бизнеса, формиране на бизнес планове и стратегии, осъществяване на маркетингова дейност и оценка на пазара, организиране и осъществяване на рекламни кампании.

Студентите от сферата на туризма имат възможност да се реализират като специалисти в туроператорските, туристическите (агентски и хотелиерски) и ресторантьорските фирми. С цел развитие на необходимите им практически знания и умения на тях се предоставя възможност за практическо обучение в собствена хотелска и ресторантьорска база.

Стопанският факултет развива активна международна проектна дейност по европейските научни образователни програми „Хоризонт 2020“, Програма „Еразъм +“ и Програма ИНТЕРРЕГ. Със съдействието на Академичния състав на Стопанския факултет и под негово пряко ръководство са създадени бакалавърски и магистърски програми в Китай, Киргизстан, Казахстан, Молдова и Виетнам. Факултетът си сътрудничи с редица университети от Гърция, Португалия, Италия, Франция, Австрия и Словакия и има подписани не само споразумения за студентска мобилност по Програма „Еразъм +“, но и изпълнени проекти за създаване на изцяло нови професии за професионално образование и обучение, изграждане на капацитет във висшето образование и съвместна научноизследователска работа и публикационна активност. Преподавателите от Стопанския факултет имат публикации в престижни международни научни конференции, както и в базите данни Scopus и Web of Science, и работят като консултанти, експерти и оценители към редица обществени и международни организации.