Философският факултет е сред водещите хуманитарни образователни и научни центрове в България. С бакалавърските специалности, магистърските и докторските си програми той е притегателен център за студенти и докторанти не само от Югозападния регион, но и от цяла България, както и от множество страни от Европа и други части на света.

Обучението във факултета се извършва от утвърдени преподаватели с признати постижения в своите области. На студентите се осигурява подходяща практическа среда чрез участие в учебни практики и стажове, както и контакти с потенциални работодатели.

Философският факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" организира обучението в следните акредитирани специалности: Философия, Политология, Социология и Психология.

В учебния процес се използват модерни образователни технологии, а обучението се провежда в материална база, снабдена със съвременна учебна и изследователска техника. Факултетът разполага и със специализиран библиотечен фонд.

Завършилите специалностите на Философския факултет могат да намерят реализация като:

  • Експерти и мениджъри в сферата на управлението, медиите, социалните дейности, бизнеса, публичната администрация, образованието и др.;
  • Консултанти, координатори, специалисти по изследвания, маркетинг и реклама, човешки ресурси, мониторинг;
  • Анализатори на политики;
  • Преподаватели, учени и медиатори;
  • Демографи, лобисти;
  • Психолози в различни институции.