Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Югозападния университет „Неофит Рилски“:

  1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
  2. съгласно актове на Министерския съвет;
  3. при условията на чл. 95, ал. 8 и 9 от Закона за висшето образование (ЗВО).

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

  • имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
  • имат статут на бежанци;
  • са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г.

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.
За подробна информация посетете https://www.mon.bg/bg/15

Приемането на кандидатите граждани на държави от  Европейския съюз и  Европейското икономическо пространство за студенти  по желаните специалности  се извършва  при условията, определени за български граждани с конкурсен изпит и участие в класиране.