Природо-математическият факултет е създаден през 1989 г. Факултетът осигурява обучение и подготовка на висококвалифицирани специалисти в 13 бакалавърски, 17 магистърски и 17 докторски програми в областта на природните науки, математиката и информатиката. По време на 4-годишния курс на обучение в бакалавърската степен студентите могат да придобият и учителска квалификация. Завършените бакалавърски специалности са основа за продължаване на образованието в съществуващите магистърски и докторски програми.

Високата квалификация на преподавателите, съобразяването на учебната програма с международните стандарти и добрата материална база осигуряват на студентите от Природо-математическия факултет както широкопрофилна, така и специализирана подготовка, съобразно избраната специалност. Наред с това, по време на следването си студентите, обучавани във факултета, имат възможността да се включат в изпълнението на редица научноизследователски и образователни проекти, финансирани от национални и международни програми като „Хоризонт 2020“, „Еразъм+“ и „ИНТЕРРЕГ“, в които преподавателите от Природо-математическия факултет активно участват. Получените резултати от тези проекти се докладват на престижни международни научни конференции и се публикуват в научни списания, реферирани в базите данни Scopus и Web of Science. Това е сериозна предпоставка, след дипломирането си, студентите да намерят успешна реализация в образователни и научни институции, държавната и общинската администрация, водещи фирми както в България, така и в чужбина в сферата на химическата и фармацевтичната индустрия, екологията и опазването на околната среда, информационните технологии и други.