Факултетът предлага най-много специалности от регулираните професии, удовлетворяващи важни социални потребности. Той разполага с богата материална база, включваща многофункционален спортен комплекс, Университетски  научноизследователски и спортно-възстановителен център „Бачиново“, Център за функционални изследвания в спорта и кинезитерапията, Лаборатория по анатомия, физиология и биохимия с компютърен клас, Учебно-изследователски център „Здравни грижи“, Факултетен център по логопедия, Университетски център за изследване на заекването, Специализиран ресурсен център, Лаборатория по кинезитерапия и редица други центрове и лаборатории.

Екипът на факултета се състои от млади специалисти с иновативно мислене,  прилагащи нестандартни и креативни подходи в процеса на обучение и акцентира върху развитието на аналитично мислене у студентите.