Югозападният университет „Неофит Рилски” организира и провежда едногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ професионално-квалификационна степен от учители с придобита ІV професионално-квалификационна степен.

Необходими документи:

  • Заявление по образец;

  • Копие и оригинал на дипломата за завършено висше образование;

  • Копие и оригинал на свидетелство за завършена ІV ПКС.

Срок за подаване на документи: месец септември

За повече информация и приемане на заявления:

София Цветановa


 Ректорат, кабинет 103

+359 73 588 595

sofi_tsvetanova@swu.bg