2023-03-02

Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград в съответствие с решение на Министерския съвет № 363 от 01.06.2022 г. преобявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г. (Приложение № 1).

В срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (по образец).

2. Автобиография (европейски образец).

3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „Магистър“ и приложението към нея (ксерокопие и оригинал).

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

5. Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).

6. Медицинско свидетелство.

7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.

8. Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантския конкурс 100 (сто) лв. – плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус.

Всички документи се представят приложени в папка.

Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/ 588 566.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 19 от 28.02.2023 г.

Приложение № 1

Шифър

Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми

Форма на обучение

Р.О

З.О

Брой  места

Брой  места

1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

 

Теория на възпитанието и дидактика

1

1

 

История на педагогиката и българското образование

1

Методика на обучението в началните класове

2

Педагогически технологии в детската градина

1

1

Начална училищна педагогика

1

1

Предучилищна педагогика

1

1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по математика и информатика

1

 

Методика на обучението по техника и технологии

1

 

Теория и методика на физическото възпитание и спорта

1

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

 

Общо и сравнително езикознание

1

Български език

2

Английски език

1

Фолклористика и етнология

1

2.2.

История и археология

 

История на българия

1

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология

1

3.2.

Психология

 

Педагогическа и възрастова психология

1

3.3.

Политически науки

3.6.

Право

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

1

Римско право

1

1

Нотариално право

1

1

Конституционно право

1

Международно право и международни отношения

1

Гражданско и семейно право

1

Застрахователно право

1

Административно право и административен процес

1

3.7.

Администрация и управление

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)

1

3.8.

Икономика

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културната сфера)

1

1

4.

Природни науки, математика и информатика

4.5.

Математически науки

 

Математически анализ

1

5.

Технически науки

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

 

Електронизация

 1

5.3.

 Комуникационна и компютърна техника

 

Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

1

ОБЩО:

28

12