Югозападният университет „Неофит Рилски” – Благоевград в съответствие с решение на Министерския съвет № 441 от 22.06.2023 г. обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г. (Приложение № 1).

В срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (по образец).

2. Автобиография (европейски образец).

3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея (ксерокопие и оригинал).

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

5. Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).

6. Медицинско свидетелство.

7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.

8. Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантския конкурс 100 (сто) лв. - плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус.

Всички документи се представят приложени в папка.

Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/ 588 566.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 77 от 08.09.2023 г.

Приложение № 1

Шифър

Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми

ПЛАН

Р.О.

З.О.

1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

 

Теория на възпитанието и дидактика

1

1

 

Управление на образованието

1

История на педагогиката и българското образование

1

Специална педагогика

1

1

Социална педагогика

1

Предучилищна педагогика

1

1

Начална училищна педагогика

1

1

Педагогически технологии в детската градина 

2

1

Методики на обучението в началните класове

2

1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по математика и информатика

2

Методика на обучението по физика

1

Методика на обучението по музика

1

Методика на обучението по техника и технологии

1

1

 

Теория и методика на физическото възпитание и спортa

1

1

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

 

Теория и история на литературата

1

Теория и практика на превода

1

История на българската литература

2

Български език

1

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

2

Фолклористика и етнология

1

2.2.

История и археология

 

Нова и най-нова обща история

1

 

История на България

1

2.3.

Философия

История на философията

1

Социална философия

2

Съвременни философски теории

1

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Теория и история на културата

2

Социология

1

3.2.

Психология

Трудова и организационна психология

1

Педагогическа и възрастова психология

2

3.3.

Политически науки

Политология

2

3.4.

Социални дейности

Организация и управление на социалните дейности

2

1

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Връзки с обществеността

1

3.6.

Право

Гражданско и семейно право

1

1

Трудово право и обществено осигуряване

1

Административно право и административен процес

1

1

Наказателно право

1

Наказателен процес

1

Международно право и международни отношения

1

Право на Европейския съюз

1

Нотариално право

1

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

1

1

Римско право

1

1

Конституционно право

1

Застрахователно право

1

3.7.

Администрация и управление

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)

2

1

Икономика и управление (индустрия)

2

Икономика и управление (предприемачество)

2

3.8.

Икономика

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

1

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера)

1

3.9.

Туризъм

 

 

Икономика и управление  на туризма

2

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки

 

Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси

1

 

4.2.

Химически науки

Органична химия

1

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география

2

Природна география

1

4.5.

Математика

 

Математически анализ

1

 

4.6.

Информатика и компютърни науки

Информатика

2

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

 

Машини и процеси в леката промишленост

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

 

Електронизация

1

5.3.

 Комуникационна и компютърна техника

 

Компютърни системи, комплекси и мрежи

2

7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено здраве

Логопедия

1

Кинезитерапия

1

7.6.

Спорт

 

Методология на научните изследвания в спорта

1

8.

Изкуства

8.2.

Изобразително изкуство

 

Дизайн и пластични изкуства

1

8.3.

Музикално и танцово изкуство

 

Хореография

2

 

Теория и практика на изпълнителското изкуство

1

8.4.

Театрално и филмово изкуство

Кинознание, киноизкуство и телевизия

3

ОБЩО:

82

17