Професионално направление Образователно-квалификационна степен Оценка Срок на валидност на акредитация
1.1 Теория и управление на образованието Бакалавър, Магистър 5.93 16.07.2022 г.
1.2 Педагогика Бакалавър, Магистър 9.14 16.07.2025 г.
1.3. Педагогика на обучението по... Бакалавър, Магистър 9.31 06.07.2026 г.
2.1. Филология Бакалавър, Магистър 9.23 19.06.2025 г.
2.2. История и археология Бакалавър, Магистър 9.24 19.06.2025 г.
2.3. Философия Бакалавър, Магистър 9.40 27.06.2024 г.
3.1. Социология, антропология и науки за културата Бакалавър, Магистър 8.75 14.10.2025 г.
3.2. Психология Бакалавър, Магистър 8.78 30.09.2025 г.
3.3. Политически науки Бакалавър, Магистър 8.96 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
3.4 Социални дейности Бакалавър, Магистър 9.26 16.07.2024 г.
3.5 Обществени комуникации и информационни науки Бакалавър, Магистър 9.13 29.11.2023 г.
3.6. Право
Право - специалност от регулираните професии Магистър 9.13 07.11.2025 г.
3.7 Администрация и управление Бакалавър, Магистър 8.33 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
3.8 Икономика Бакалавър, Магистър 8.49 16.01.2024 г.
3.9 Туризъм Бакалавър, Магистър 9.14 11.12.2025 г.
4.1 Физически науки Бакалавър, Магистър 8.54 13.05.2024 г.
4.2 Химически науки Бакалавър, Магистър 9.28 24.06.2025 г.
4.4 Науки за земята Бакалавър, Магистър 9.08 15.07.2025 г.
4.5. Математика Бакалавър, Магистър 9.10 27.12.2022 г.
4.6 Информатика и компютърни науки Бакалавър, Магистър 9.01 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
5.1 Машинно инженерство Бакалавър, Магистър 8.68 28.04.2022 г.
5.2. Електротехника, електроника и автоматика Бакалавър, Магистър 9.04 05.05.2023 г.
5.3. Комуникационна и компютърна техника Бакалавър, Магистър 9.08 27.04.2023 г.
7.4. Обществено здраве Бакалавър, Магистър 9.20 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
Кинезитерапия - специалност от регулираните професии Бакалавър 7.68 21.06.2023 г.
Кинезитерапия - специалност от регулираните професии Магистър положително оценен проект до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
"Управление на здравните грижи" - специалност от регулираните професии Магистър положително оценен проект до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
7.5. Здравни грижи
"Акушерка" - специалности от регулирани професии Бакалавър 8.64 21.12.2022г.
"Медицинска сестра" - специалности от регулирани професии Бакалавър 8.62 21.12.2022 г.
7.6. Спорт Бакалавър, Магистър 8.95 20.11.2023 г.
8.2 Изобразително изкуство Бакалавър, Магистър 8.67 23.10.2024 г.
8.3 Музикално и танцово изкуство Бакалавър, Магистър 9.31 до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО
8.4 Театрално и филмово изкуство Бакалавър, Магистър 9.00 17.07.2025 г.
9.1. Национална сигурност Бакалавър, Магистър 9.09 05.07.2023 г.

Професионално направление/Докторски програми Факултет Обща оценка Срок на акредитиция
1.1. Теория и управление на образованието
Управление на образованието  Факултет по педагогика 9,35 16.7.2024 г.
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика Факултет по педагогика 9,30 17.09.2025г.
Специална педагогика Факултет по педагогика 9,02 01.10.2025г.
История на педагогиката и българското образование Факултет по педагогика 8,42 23.09.2025 г.
Методики на обучението в началните класове Факултет по педагогика 9,41 23.09.2026 г.
Педагогически технологии в детската градина Факултет по педагогика 9,50 23.09.2026 г.
Социална педагогика Факултет по педагогика 9,19 01.10.2025 г.
Предучилищна педагогика Факултет по педагогика 9,24 17.09.2025 г.
Начална училищна педагогика Факултет по педагогика 9,09 17.09.2025 г.
1.3. Педагогика на обучението по …
Теория и методика на физическото възпитание и спорта Факултет по педагогика 9,29 30.09.2025 г.
Методика  на обучението по математика Природо-математически факултет 9,18 25.11.2025 г.
Методика на обучението по математика и информатика Природо-математически факултет 9,16 9.12.2025 г.
Методика на обучението по информатика и информационни технологии Природо-математически факултет 9,06 9.12.2025 г.
Методика на обучението по физика Природо-математически факултет 9,10 25.11.2025 г.
Методика на обучението по музика Факултет по изкуствата 9,38 09.11.2026 г.
Методика на обучението по техника и технологии Технически факултет 9,33 23.09.2026 г.
Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство Факултет по педагогика 9,17 30.09.2025 г.
2.1. Филология
Теория и история на литературата Филологически факултет 9,21 04.08.2026 г.
История на българската литература Филологически факултет 9,26 04.08.2026 г.
Руска литература Филологически факултет 9,24 04.08.2026 г.
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия Филологически факултет 9,23 04.08.2026 г.
Български език  Филологически факултет 9,27 04.08.2026 г.
Фолклористика и етнология Филологически факултет 8,64 18.11.2025 г.
Теория и практика на превода Филологически факултет 8,65 18.11.2025 г.
Общо и сравнително езикознание Филологически факултет 9,19 21.06.2023 г.
Славянски езици Филологически факултет 9,29 21.06.2023 г.
Немски език Филологически факултет 8,47 16.05.2023 г.
Английски език Филологически факултет 9,00 16.05.2024 г.
2.2. История и археология
Средновековна обща история Правно-исторически факултет 9,12 19.06.2025 г.
Нова и най-нова обща история Правно-исторически факултет 9,15 19.06.2025 г.
История на България Правно-исторически факултет 9,13 19.06.2025 г.
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика Правно-исторически факултет 8,40 11.04.2023 г.
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание Правно-исторически факултет 8,42 11.04.2023 г.
Стара история и тракология Правно-исторически факултет 9,23 19.06.2025 г.
2.3. Философия
Съвременни философски теории Философски факултет 9,18 05.05.2026 г.
История на философия Философски факултет 9,40 05.05.2026 г.
Социална философия Философски факултет 8,28 12.07.2022 г.
3.1. Социология, антропология и науки за културата 
Социология Философски факултет 9,30 05.06.2025 г.
Теория и история на културата Факултет по изкуствата 8,85 14.10.2025 г.
3.2. Психология
Трудова и организационна психология Философски факултет 9,04 10.12.2026 г.
Педагогически и възрастова психология Философски факултет 8,94 05.11.2025 г.
3.3. Политически науки
Политология Философски факултет 9,06 10.07.2023 г.
3.4 Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности  Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт 9,30 30.01.2024 г.
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността Правно-исторически факултет 9,23 24.09.2025 г.
Приложение на новите информационни технологии в PR Правно-исторически факултет 8,94 24.09.2024 г.
3.6. Право
Административно право и административен процес Правно-исторически факултет 8,39 04.04.2024 г.
Гражданско и семейно право Правно-исторически факултет 8,44 04.04.2024 г.
Трудово право и обществено осигуряване Правно-исторически факултет 8,22 04.04.2024 г.
Международно право и международни отношения Правно-исторически факултет 8,61 04.04.2024 г.
Наказателно право Правно-исторически факултет 8,30 04.04.2024 г.
Наказателен процес Правно-исторически факултет 8,45 04.04.2024 г.
Конституционно право Правно-исторически факултет 8,40 11.10.2023 г.
Право на Европейския съюз Правно-исторически факултет 8,40 11.10.2023 г.
Римско право Правно-исторически факултет 8,43 11.10.2023 г.
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения Правно-исторически факултет 8,40 11.10.2023 г.
Застрахователно право Правно-исторически факултет 8,38 11.10.2023 г.
Нотариално право Правно-исторически факултет 8,38 11.10.2023 г.
Финансово право Правно-исторически факултет 8,72 30.03.2027 г.
Международно частно право Правно-исторически факултет 8,34 01.01.2025 г.
3.7  Администрация и управление
Икономика и управление (индустрия)  Стопански факултет 8,34 18.11.2025 г.
Икономика и управление (предприемачество) Стопански факултет 8,30 18.11.2025 г.
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)  Правно-исторически факултет 8,28 18.11.2025 г.
3.8  Икономика
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Стопански факултет 9,19 11.12.2025 г.
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социо-културната сфера) Стопански факултет 8,45 16.01.2024 г.
3.9. Туризъм
Икономика и управление на туризма Стопански факултет 9,03 11.12.2025 г.
4.1. Физически науки
Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси Природо-математически факултет 8,23 20.12.2025 г.
4.2 Химически науки
Неорганична химия Природо-математически факултет 9,56 30.09.2025 г.
Органична химия Природо-математически факултет 9,55 30.09.2025 г.
4.4 Науки за земята
Екология и опазване на околната среда Природо-математически факултет 9,31 13.5.2025 г.
Картография и тематично картографиране Природо-математически факултет 9,13 13.5.2025 г.
Природна география Природо-математически факултет 9,21 13.5.2025 г.
Икономическа и социална география Природо-математически факултет  9,05 12.06.2024 г.
4.5. Математика
Математически анализ Природо-математически факултет 9,26 29.06.2024 г.
Изследване на операциите Природо-математически факултет 9,07 26.07.2022 г.
Математически моделиране и приложение на математиката Природо-математически факултет 9,36 29.06.2024 г.
Алгебра Природо-математически факултет 8,83 26.07.2021 г.
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика Природо-математически факултет 9,23 20.10.2022 г.
5.1. Машинно инженерство
Машини и процеси в леката промишленост Технически факултет 8,80 09.02.2027 г.
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Електронизация Технически факултет 8,87 26.01.2027 г.
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи Технически факултет 8,99 28.03.2024 г.
7.4. Обществено здраве
Логопедия Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт 9,24 28.11.2023 г.
Кинезитерапия Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт 9,05 17.03.2028 г.
7.6. Спорт
Методология на научните изследвания в спорта Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт 8,38 26.01.2027 г.
8.2. Изобразително изкуство
Дизайн и пластични изкуства Факултет по изкуствата 8,37 23.10.2024 г.
8.3. Музикално и танцово изкуство
Хореография Факултет по изкуствата 9,09 05.05.2026 г.
Теория и практика на изпълнителското изкуство Факултет по изкуствата 9,26 05.05.2026 г.
8.4. Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия Факултет по изкуствата 9,05 17.07.2025 г.