Конкурсни изпити

Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит:

Магистърска програма

Конкурсен изпит по

Дата и час на изпита

Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво В1- B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

Английски език*

 

24.09.2024 г.,15.00ч.

Английски език и антропология на Югоизточна Европа - само кандидатстващите от специалност "Българска филология"

Английски език*

24.09.2024 г., 15.00ч.

Английски език и междукултурно общуване

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

Английски език*

24.09.2024 г., 15.00ч.

Превод (руски език, гръцки език)

(за кандидати завършили нефилологическо професионално направление)

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на съответният език ниво B1-В2  по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по руски език или гръцки език/

Руски език*

 

 

Гръцки език*

24.09.2024 г., 9.00ч.

25.09.2024 г.,10.00 ч.

Управление на здравните грижи

Интервю

25.09.2024 г., 10.00 ч.,

Учебен корпус 9,

зала 101

Хореографска режисура

(за кандидати завършили професионални направления, различни от професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство)

 

Хореография

25.09.2024 г., 10.00ч.

Зала 1344

Магистърски програми от професионално направление „Психология“

Училищна психология,

Психология на управлението,

Криминална психология,

Клинична психология

Юридическа психология

Кандидатите задължително се явяват на Интервю-събеседване за допускане до кандидатстване по магистърските програми от професионално направление „Психология“

Интервю-събеседване

 

02.09.2024 г., 9:30ч;

09.09.2024 г., 9:30ч;

17.09.2024 г., 9:30ч;

20.09.2024 г., 9:30ч

Зала 1327


* За участие в класиране, кандидатът следва да е положил конкурсния изпит  по Английски език, Руски език, Гръцки език с успех не по-нисък от Много добър 4.50.

Срок за подаване на заявления за явяване на конкурсен изпит:  от 26 август 2024 год. до 20 септември 2024 г.  

Таксата за явяване за един конкурсен изпит е 30.00 лв.

ВАЖНО!

1.  Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса.

2. Внесените такси за кандидатстване и явяване на кандидатстудентски изпит не се възстановяват.