2023-06-06

Конкурсни изпити

Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит:

Магистърска програма

Конкурсен изпит по

Дата и час на изпита

Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво В1- B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

Английски език*

 

27 септември 2023 г., 9.00 ч.

Зала 1530

Английски език и антропология на Югоизточна Европа - само кандидатстващите от специалност "Българска филология"

Английски език*

27 септември 2023 г., 9.00 ч.

Зала 1530

Английски език и междукултурно общуване

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

Английски език*

27 септември 2023 г., 9.00 ч.

Зала 1530

Превод (руски език, гръцки език)

(за кандидати завършили нефилологическо професионално направление)

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на съответният език ниво B1-В2  по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по руски език или гръцки език/

Руски език*

 

 

Гръцки език*

26 септември 2023 г., 9.00 ч.

Зала 1530

27 септември 2023 г.,

9.00 ч.

Зала 1530

Управление на здравните грижи

Социална медицина

27 септември 2023 г., 9.00 ч.

Зала 1101

Хореографска режисура

(за кандидати завършили професионални направления, различни от професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство)

 

Хореография

27 септември 2023 г.

10.00 ч. (зала 1344)

Магистърски програми от професионално направление „Психология“

Училищна психология,

Психология на управлението,

Криминална психология,

Клинична психология

Юридическа психология

Кандидатите задължително се явяват на Интервю-събеседване за допускане до кандидатстване по магистърските програми от професионално направление „Психология“

Интервю-събеседване

 

11.09.2023 г., 9.30 ч.

18.09.2023 г., 9.30 ч.

25.09.2023 г., 9.30 ч.

Зала 1327


* За участие в класиране, кандидатът следва да е положил конкурсния изпит  по Английски език, Руски език, Гръцки език с успех не по-нисък от Много добър 4.50.

Конкурсните изпити ще се провеждат на място в университета. Заявление за явяване на конкурсен изпит се подава на място в канцеларията на факултета или в електронната система за онлайн регистрация на сайта на университета: https://mst.swu.bg/.  Заявяването на изпит за магистърските програми от професионално направление Психология  ще се извършва само чрез електронната система.

Онлайн регистрация за изпитите ще бъде възможна след 01 септември 2023 г.

Срок за подаване на заявления за явяване на конкурсен изпит:

- от 01 септември 2023 год. до 25 септември 2023 г. - за конкурсните изпити по: Английски език, Руски език, Гръцки език, Социална медицина, Хореография 

- до два дни преди обявената дата за конкурсен изпит – Интервю-събеседване

Достъпът до електронната система изисква задължителна регистрация чрез валидни лични данни и адрес на електронна поща, на която ще се изпращат съобщения от университета.

След маркиране на конкретния изпит, системата автоматично изчислява дължимата такса и генерира платежно нареждане, с което се извършва плащането на таксата по банков път.

Таксата за явяване за един конкурсен изпит е 30.00 лв.

ВАЖНО!

1. Таксата за изпита се заплаща след регистрация в електронната система за онлайн регистрация, но не по-късно от два дни преди датата на изпита. Осчетоводяването на таксата става до 1 или 2 работни дни, след внасянето на сумата в банката.

2. Кандидатите се явяват в залата най-късно 30 минути преди началото на изпита, като представят лична карта и документ за платена такса.

3. Внесените такси за кандидатстване и явяване на кандидатстудентски изпит не се възстановяват.