В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се изпълняват проекти по линия на:
  • Фонд „Научни изследвания“;
  • Модернизация на висшите училища по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“;
  • Национални научни програми („Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ – ИКТвНОС, „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ – ЕПЛЮС, „Културноисторическо наследство, национална памет и прогрес на обществото“ – КИННПОР;
  • Консорциуми към Националната пътна карта за научна инфраструктура (Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура – КЛаДА-БГ, за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейската инфраструктура CLARIN, Съхранение на енергия и водородна енергетика - СЕВЕ и Обединен институт за ядрени изследвания – ОИЯИ, гр. Дубна;
  • Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020;
  • Програма Хоризонт 2020;
  • Норвежки финансов механизъм;
  • Програма Justice Programme;
  • Програма „Еразъм +“.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ участва като асоцииран партньор в университетска мрежа Aurora Alliance.

Контакти:
Началник на отдел
Павлина Шейтанска
  Ректорат, кабинет 212
  +359 73 588 577                                       

Специалист

Весела Билева
  Ректорат, кабинет 212
  +359 73 588 577


Специалист

Антония Донева
  Ректорат, кабинет 212  
 +359 73 588 577