Общи данни за проект BG05M2OP001-2.016-0005-C01 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“– гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“

Управляващ орган:

Министерство на образованието и науката, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж““

Бенефициент:

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Партньори:

Национален военен университет „Васил Левски“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Период на изпълнение: 30 месеца, 19.07.2021 г. - 31.12.2023 г.

Обща стойност на проекта: 4 992 951.48 лв., от които 903 507.00 лв. за НВУ „Васил Левски“ и 932 347.68 лв. за СУ „Св. Климент Охридски“

Европейско финансиране: 85%, 4 244 008,76 лв

Национално финансиране: 15%, 748 942 лв.

Цели на проекта

Основна цел на организациите-партньори в настоящия проект е изграждането на модерна и устойчива образователна система в трите висши училища (ВУ), базирана на иновативни и съвременни модели на преподаване, посредством осигуряване на цифрова трансформация ,дигитализация на програмите и мултидисциплинарност, чрез което да се гарантира ефективна връзка между трите ВУ и пазара на труда и да бъде постигнато адекватно съответствие между търсенето и предлагането наспециалисти с висше образование.

Посредством разработване на нови съвместни учебни програми, модернизиране на учебното съдържание и методите на преподаване, включително чрез предвидените дейности за повишаване на уменията на преподавателите за работа с цифрови и облачни технологии, за прилагане на гъвкави образователни модели и насърчаване на трансграничното сътрудничество, както и чрез формиране на студентски клубове, организациите партньори ЮЗУ „Неофит Рилски“, НВУ „В. Левски“ и СУ „Св. Климент Охридски“ си поставят като цел повишаване на коефициентите в Рейтинговата система на висшите училища в България на професионални направления 5.3Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7Администрация и управление.

Целеви групи:

Студенти

Докторанти

Пост-докторанти

Млади учени/ преподаватели до 34 г.

Преподаватели, учени и изследователи