Форма на обучение / Информационен пакет

 

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2027 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Учебната, научно-изследователската и педагогическа дейност на докторанта е разпределена по семестри и гарантира набирането на 180 (редовно обучение и обучение на самостоятелна подготовка) и 240 кредита (задочно обучение)- по 30 кредита за всеки учебен семестър. Структурата  на учебния план и съдържанието на учебните дисциплини осигуряват висока степен на научно - педагогическа и специализирана компетентност, самостоятелност и възможност за изява на лично отношение и творческа позиция в процеса на обучението, изследванията и подготовката на докторския труд. Разпределението на учебните дисциплини е съобразено с изискването за постигане на равномерно съотношение между образователна, изследователска и педагогическа дейност на докторанта: I и II семестър са предвидени за учебна дейност, III и IV - приоритетно за изследователска  и педагогическа дейност и представяне на части от дисертационния труд, а през V и VI семестър докторантът обобщава, цялостно оформя проекта за дисертационен труд  и го представя за апробация.

Докторантът по професионално направление Педагогика на обучението по музика в процеса на своето обучение и изследователска дейност се подготвя за:

 • самостоятелна научно-изследователска дейност в областта на общата педагогика и специализираните педагогически технологии и практики, актуални за  системата на съвременната педагогическа наука;
 • перманентно обогатяване и усъвършенстване на музикално-педагогическия процес  за различните образователни степени чрез внедряване на резултати от собствени изследвания;
 • научно-преподавателска работа във висшите училища по учебни дисциплини, съответстващи на научната специалност Методика на обучението по музика и сродни на тях;
 • управленческа дейност в образователната система, при длъжности, които изискват съответното равнище на педагогическа квалификация;
 • експертна дейност при длъжности, предполагащи решаването на

изследователски и практически задачи в: научно-изследователски

институти и ВУ, РИО, медии, неправителствени организации и др.

Учебният план позволява на всеки докторант профилирано да се възлагат  образователни и научно-изследователски задачи, които да съответстват на спецификата на изследователската област и научна теза, по която той се подготвя персонално.

Компетенции на завършилите програмата:

Докторантът по професионално направление Педагогика на обучението по музика в процеса на своето обучение, педагогическа и изследователска дейностпридобива следните професионални качества и компетенции:

 • богата професионална култура и комуникативни умения;
 • методологически компетенции в сферата на научно - педагогическото познание;
 • компетенции в областта на методологията, методиката и инструментариума на научните педагогически и специализирани изследвания;
 • професионална подготовка за успешно осъществяване на регионални, национални и международни педагогически изследвания;
 • умения за интерпретация на научни тези (собствени и чужди) и внедряването им в педагогическата практика;
 • професионални умения за обогатяване на педагогическата теория и технология в областта на обучението по музика;
 • професионални компетенции за самостоятелна преподавателска и експертна дейност в областта на образованието, училищната политика и администрацията;
 • научно-изследователски способности с висока степен на развитие и когнитивно мислене;
 • владеене на много добро равнище на чужд език и информационни технологии;
 • комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • самостоятелност и инициативност, ориентирани към осигуряване на лична информационна осведоменост и улесняване на професионалните контакти с български и чуждестранни учени;
 • социална активност, адаптивност и конкурентоспособност на пазара на труда, осигуряващи му реализация в конкретни социални условия.

ДИПЛОМИРАНЕ:

Образователната и научна степен "доктор" по професионално направление Педагогика на обучението по музика се дава на докторант, който е положил изпитите предвидени в учебния план, и е защитил дисертационен труд при условията и по реда на Закона за развитие на академическия състав.