Форма на обучение / Информационен пакет

редовна - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Докторантската програма на катедра "Културология" провежда обучение в съответствие с актуалното състояние на научните области, които формират изследователско поле на културологията.

Програмата предлага разработването на научни теми от цялата история на Европа - от Античността в Източното Средиземноморие до присъствието на културата в съвременна Европа, от начините на съществуване на свещеното до правата на човека и културните политики днес.

В хода на обучението докторантите:

повишават своите изследователски качества и практически умения;

постигат увереност, че могат да определят сами целите на научното изследване; подобряват своите комуникативни умения и способността си да работят  в екип.

До този момент в катедрата са защитени дисертации по: народна култура, визуална култура ХVІІ - ХХ в, политики на музеите в България, средновековна българска култура, проблеми на културата в ЕС, политики на легитимност.

Разнообразието от теми за дисертации съответства на разнообразието от области, в които членовете на катедрата провеждат своите изследователска и преподавателска дейности.

В момента катедрата има докторанти по тракийска култура, изобразителни изкуства, културно наследство и културен туризъм, политики в областта на културата, култура и медии.

Обучаващото звено разполага с академичен състав чиито квалификация и професионален опит осигуряват продуктивна изследователска среда за успешна подготовка на докторанти.

Обезпечено е провеждането на експедиции, творчески командировки, необходими за подготовката на дисертационните трудове.

Докторантите имат условия да участват в научни и образователни форуми и да се възползват от възможностите за академичен международен обмен.

Подготовката на докторантите се осъществява в съответствие с действащото законодателство.