Форма на обучение / Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет "Oбществено здраве, здравни грижи и спорт" .

 Анотация

Катедра "Медико-социални науки" предлага програма за обучение на докторанти в образователната и научна степен "Доктор" в научната специалност "Организация и управление на социалните дейности".

Целта на докторантурата е да се подготвят висококвалифицирани специалисти с добър научен потенциал, които със знания и научно-изследователски умения и компетенции да допринасят за прилагане на най-новите научно базирани насоки и стандарти в областта на социалните дейности.

Образователни и научно-изследователски акценти:

1. Оценка и използване на актуални знания и изследвания в областта на теорията и практиката на социалните дейности.

2. Разбиране и управление на сложни етични въпроси, дилеми и конфликти.

3. Управление на собствената работа по отговорен начин и инициативност за продължаващо професионално развитие.

В процеса на своето обучение и научно-изследователска дейност докторантът в професионално направление 3.4. Социални дейности се подготвя за:

  • Самостоятелна научно-изследователска дейност в областта на съвременния теоретичен и практически контекст на социалните дейности;
  • Научно-изследователска и преподавателска работа във висшите училища, в които се осъществяват изследвания и се подготвят специалисти за сферата на социалните дейности;
  • Управленска дейност в социалната сфера при длъжности, които изискват съответното ниво на професионална квалификация;
  • Експертна дейност при длъжности, предполагащи решаването на изследователски и практически задачи в държавния, неправителствения и частния сектор и др.