Форма на обучение / Информационен пакет

Редовна форма, задочна форма, самостоятелна подготовка - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Обществено здраве, здравни грижи и спорт.

 Анотация

Докторската програма по Логопедия е предназначена за завършилите ОКС Магистър, които проявяват повишен и траен интерес по отношение на научните изследвания в областта на комуникативните нарушения.

Факултетът по обществено здраве, здравни грижи и спорт осигурява необходимите условия за успешното обучение на докторантите в областта на логопедията в рамките на съществуващите традиция, опит, научен потенциал, оборудване и финансови средства. Сред най-важните условия за постигане на високо качество на обучението на докторантите е научната среда, създадена от Факултета и по-специално от катедра "Логопедия", където се изпълняват успешно всички индивидуални и колективни научно-изследователски проекти.

Обучението на докторанти в катедра "Логопедия" се провежда в съответствие със съвременните научни постижения и се основава на възможностите за избор на лекции, тренинги и обучения, които представляват интерес за докторантите и техните преподаватели. Лекциите и упражненията, на които докторантите могат да присъстват са в тясна връзка с тематиката на дисертацията и общия профил на обучението на млади учени. Като основно обучаващо звено Факултетът по обществено здраве, здравни грижи и спорт, съответно и катедра "Логопедия", обезпечава успешното обучение на докторантите в съответната научна и професионална област с необходимия хабилитиран преподавателски състав.  Обучението на докторантите е насочено към изследвания в различни аспекти на българската, европейската и световната наука в областта на логопедията. Резултатите от тези изследвания следва да допринесат за запълване на празнините в научната област, недостатъчно изследвани досега.

Докторът по логопедия има придобита най-висока научно-образователна степен по специалност "Логопедия". Като се съобразява с научните и приложните достижения в областта на логопедията, той има право да упражнява следните дейности: извършва научно-изследователска дейност и популяризира резултатите от нея чрез публикации, участия в научни форуми; работи в сферата на висшето образование като асистент, преподавател, лектор; консултира, обучава и насочва специалисти и неспециалисти, търсещи професионална подготовка и квалификация по логопедия; промотира дейности за профилактика, диагностика и терапия на комуникативни нарушения при лица от всички възрастови групи; организира, управлява и реализира логопедична дейност, предлагана от държавни, общински и частни институции и звена в сферата на комуникативните нарушения.