Форма на обучение / Информационен пакет

Редовна форма, самостоятелна подготовка - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт.

 Анотация

Целта на докторската програма "Кинезитерапия" е със съвременни изследователски подходи да бъдат подготвяни висококвалифицирани и с научен потенциал кадри, които със знанията и уменията си на основата на формираните у тях научноизследователски умения да допринасят за по-нататъшното развитие на науката и практиката в областта на общественото здраве.

При обучението се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка и разработване на дисертационен труд по актуален проблем за науката и обществената практика в съответствие с високите изисквания на съвременното ни общество и на необходимостта от непосредствено обвързване на научната теория с конкретните потребности на практиката.

Придобилите образователната и научна степен "Доктор" по докторска програма  "Кинезитерапия", намират своята реализация като: кинезитерапевти в частния бизнеc; изследователи в научни центрове и звена; преподаватели в университети; експерти; консултант-експерти в правителствени и неправителствени организации, изпълнители и експерти в диагностични, прогностични; управленчески и научноизследователски центрове и институти.

Фундаменталната подготовка дава възможност на успешно завършилите тази образователно-научна степен да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, особено там, където се изисква по-широка подготовка от тази, която се получава при обучението за ОКС "Бакалавър" и "Магистър".

Практическата подготовка на докторантите дава възможност за реализация в конкретните условия на преподавателската, научноизследователската и експертната дейност.