Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно - 6 семестъра - Информационен пакет

Задочно - 8 семестъра

Самостоятелна подготовка - 6 семестъра

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

За да се пристъпи към обучение по докторантската програма "Хореография" се изисква успешно завършена ОКС "Магистър" в професионално направление "Изкуства" и успешно положен кандидатдокторантски изпит по конспект, свързан с направление 8.3. - "Музикално и танцово изкуство"

Докторантът по "Хореография" се подготвя за: самостоятелна научно-изследователска дейност в областта на хореографията. Докторантът по "Хореография" може да извършва научни изследвания в сферата на различни направления на танцовото изкуство - съответно български народни танци, класически танц, модерен танц, спортни танци, характерни танци, авторска хореография.

Успешно защитилият образователната и научна степен "Доктор" по "Хореография" (съответно в направления - "Българска народна хореография", "Съвременна хореография", "Балетно изкуство") може:

  • да се реализира в научно-изследователски института, свързани с танцовото изкуство;
  • да се занимава с научно-преподавателска работа във висшите училища по учебни дисциплини, съответстващи на научната специалност "Хореография" и сродни на нея;
  • да упражнява управленска дейност в образователната система при длъжности, които изискват съответното равнище на научна квалификация;
  • да извършва експертна дейност във висши училища, медии, неправителствени организации и др.