Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 6 семестъра

Самостоятелна подготовка  - 6 семестъра

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

В съответствие със ЗВО, чл. 46 и чл. 66, право на обучение в третата образователна степен на висшето училище има всеки, който притежава образователна степен "магистър" и е положил успешно конкурсните изпити. Образователната и научна степен "доктор" по научната специалност 05.08.02 Теория и практика на музикалното изкуство се дава на докторант, който е положил изпитите, предвидени в учебния план, и е защитил дисертационен труд при условията и по реда на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).

I. Професионални качества и компетенции на докторанта по научната специалност 05.08.02 Теория и практика на музикалното изкуство.

Докторантът по научната специалност 05.08.02 Теория и практика на музикалното изкуство в процеса на своето обучение и изследователска дейностпридобива  следните професионални качества и компетенции:

 • задълбочени познания в областта на музикалната култура;
 • методологически компетенции в сферата на научноизследователското познание;
 • компетенции в областта на методологията, методиката и инструментариума на научните и специализирани изследвания;
 • умения  за  самостоятелна научноизследователска дейност;
 • професионални умения за актуализиране  на музикалната теория;
 • професионални компетенции за самостоятелна преподавателска и експертна дейност в областта на музиката;
 • инициативност, ориентирана към осигуряване на лична информационна осведоменост и улесняване на професионалните контакти с български и чуждестранни учени;
 • комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • социална активност, адаптивност и конкурентоспособност на пазара на труда, осигуряващи реализация в конкретни социални условия.

II. Изисквания към подготовката на докторанта по образователната и научна степен "доктор" по научната специалност 05.08.02 Теория и практика на музикалното изкуство

Докторантът по научната специалност 05.08.02 Теория и практика на музикалното изкуство в процеса на своето обучение и изследователска дейност се подготвя за:

 • самостоятелна научноизследователска дейност в областта на музикалното изкуство;
 • научно-преподавателска работа във висшите училища по учебни дисциплини, съответстващи на научната специалност 05.08.02 Теория и практика на музикалното изкуство и сродни на нея;
 • управленска дейност в образователната система при длъжности, които изискват съответното равнище на научна квалификация;
 • експертна дейност при длъжности, предполагащи решаването на изследователски и практически задачи в: научно-изследователски институти, Висши училища, медии, неправителствени организации и др.