Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 Анотация

Специалността "Кинезитерапия" в ЮЗУ е разкрита през 1994 г. От 2009 г. специалността "Кинезитерапия" е в състава на Факултета по "Обществено здраве и спорт" и е част от Катедрата по "Спорт и кинезитерапия". За 16 години са се дипломирали 511 кинезитерапевти, в това число от Македония, Гърция, Сърбия и от Кувейт. Голяма част от българските студенти работят по специалността си е нас и в чужбина.През учебната 2009/2010 година се обучават 159 студенти от България и Македония. Специалността "Кинезитерапия" е сред най-търсените от кандидат-студентите, а нашите студенти са сред най-ученолюбивите и отговорни при обучението си възпитаници на ЮЗУ. Академичният състав е представен от 11 преподаватели, от които 6 хабилитирани - 2-ма професори, 4-ма доценти и 5-ма асистенти.

Основните приоритети на специалността кинезитерапия са:

 • Да осигури надграждане и развитие на уменията и знанията на специалисти, работещи в областта на здравните науки, фокусирайки усилията си върху концепцията за възстановяване, поддържане и подобряване на здравето;
 • Да насърчи индивидуалната мотивация и отговорност на студентите към различни форми на продължаващо обучение;
 • Да интегрира образователните програми върху профилактиката и лечението на болните хора в съответствие с европейските и световни стандарти;
 • Да оптимизира по-нататък структурата на специалността с нови образователни програми.

ОБУЧЕНИЕ

Образователните програми включват различни модули от курсове като:

 • Фундаментални дисциплини - осигуряват знания и практически умения за хармонични контакти със здрави хора и пациенти, за анализ и боравене със специализирана информация, за професионално израстване и развитие.
 • Медико-биологични дисциплини - осигуряват основни знания и специализирано обучение по Анатомия, Физиология, Физиология на движенията и на спорта, Физиотерапия, Лечебен масаж и др.
 • Специализирани дисциплини - съдържанието на този модул е насочено към специализирани курсове, съобразени със спецификата на кинезитерапията.
 • Клинични практики - осигуряват практическо обучение на студентите под формата на учебна клинична практика, летни стажове, преддипломен клиничен стаж и др. Те се провеждат в малки групи в специализирани клинични бази и рехабилитационни центрове в Многопрофилната болница за активно лечение в Благоевград, Военномедицинската академия в София, Специализираната болница за активно лечение по ортопедия и травматология Горна баня в София, Многопрофилната болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов", София, Медицински център "Вяра, Надежда и Любов" в Благоевград.

Научно-изследователска дейност

Специализираната учебна база разполага с добре оборудвани лаборатории, кабинети и центрове, разположени в І и VІІІ корпус на Университета. Преподавателите  активно участват в научно-изследователски проекти към Световната банка, Национален фонд Научни изследвания, към Министерството на образованието и науката, Университетския фонд по Наредба 9 и др. Изследователската инфраструктура се състои от :

 • Лаборатория по физиология на физическото натоварване (с компютърен клас)
 • Лаборатория по анатомия на човека ( с компютърен клас и мулажи)
 • Лаборатория по спортна медицина
 • Лаборатория по механотерапия
 • Университетски център за функционални изследвания в спорта и кинезитерапията (в процес на изграждане)
 • Ресурсен център
 • Психофизиологична лаборатория.

Студентите и преподавателите са включени в програмата EU Erasmus Life Long Learning, която стимулира мобилността им. Друг инструмент за насърчаване на образователните и изследователски активности е програмата Fulbright Senior Specialist.
Членовете на специалността участват също в програми като COST Grant System, DAAD, Bulgarian-Denmark Culture Science and Culture Cooperation, Youth Programme of the European Commission: SignaEuropa IV и др.

Образователни програми

 • Кинезитерапия - В - осем семестъра
 • Кинезиология - М - два семестъра
 • Спортна кинезиология - М - два семестъра
 • Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици - два семестъра
 • Спортна анимация - два семестъра

ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ

Основният метод на преподаване е лекционният с добро онагледяване и практически упражнения на групи. Текущият контрол се осъществява както по време на лекциите, така и по време на упражненията през семестъра чрез контролни проверки и въпроси - устно и писмено. Обучението по дисциплината завършва с изпит, състоящ се от писмено развиване от студентите на въпроси от предварително раздаден конспект. Крайната оценка отчита резултатите от текущия контрол и от изпита в съотношение 50% към 50%.
Дипломирането става с практически държавен изпит в здравно заведение и държавен теоретичен изпит (писмен и устен) или защита на дипломна работа. При избор на студента да завърши обучението си с дипломна работа, той може след VІ семестър да получи тема за разработване на при условие, че има среден успех от следването си до момента не по-малък от мн.добър (4,50).