Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет Информационен пакет 

 

 Акредитация

 Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 Анотация

Специалност Логопедия има над 25 годишна история и е утвърдена сред специалностите от направление здравни науки в областта за комуникацията при лица с езикова, говорна и слухова патология.

Обучението на студентите се осъществява от над 40 хабилитирани и нехабилитирани преподаватели.

Учебният план на специалността е структуриран, съобразно изискванията на Международната асоциация по Логопедия и фониатрия ( IALP ) и отговаря на стандартите на Перманентния комитет за връзка с логопедите към Европейския съюз (CPLOL).

Дипломираният бакалавър трябва да има много добри познания (определение, етиология, симптоматика, диагностика и диференциална диагностика, логопедична работа и превенция) за речевите, езиковите и гласови нарушения. Той следва да може да диагностицира и терапевтира следната говорна патология:

 • специфични трудности в обучението ( дислексия, дисграфия, дискалкулия)
 • речеви-моторни нарушения (дизартрия, апраксия)
 • комуникативни нарушения при емоционално - поведенчески разстройства
 • комуникативни нарушения при множествени аномалии
 • комуникативни нарушения в психиатрията
 • комуникативни нарушения при ДЦП
 • артикулационни нарушения
 • езикови нарушения при деца
 • езикови нарушения при възрастни
 • нарушения на плавността на речта
 • гласови нарушения
 • комуникативни нарушения, свързани със слухова патология
 • комуникативни нарушения при орофациални аномалии и др.

Логопедът трябва да може да познава целият диагностичен и терапевтичен инструментариум и процедури, за да въздейства върху горепосочената патология.

При необходимост логопедът е в състояние да провежда консултативна дейност с деца с увреждания, техните родители, с възрастни с комуникативни нарушения и техните близки. Логопедът работи в екип с офталмолози, ортодонти, оториноларинголози, фониатри, невролози, психолози, аудиолози и психиатри в специализирани клинични заведения, центрове за рехабилитация на слуха и говора, диагностични клинични центрове и др.

Обучението на бъдещите логопеди се осъществява в собствена университетска клинична база, в базови специализирани заведения, в диагностични и терапевтични центрове. Специалността разполага с уникална компютъризирана апаратура за диагностика на езикови и говорни нарушения от фирма Kay Pentax, САЩ.

Издава собствено научно списание и използва собствен специализиран ресурсен център.

На студентите от специалност Логопедия се предлага възможността да бъдат обучавани в рамките на 1 семестър в чуждестранни университе по програма Erasmus+. Сkлючени билатерални договори по Erasmus+ до момента са: Университет Гент, Белгия; Университет Рур, Бохум; Германия; Университет КАТНО, Кортрейк, Белгия; Университет Университет Ла Сапиенца в Рим, Италия; Университет Мария Кюри-Склодовска в Люблин, Полша; Университет в Стокхолм, Швеция; Университет в Алкабидеши, Португалия; Университет в Ескишехир, Турция и др.

Катедрата има участие в международни програми за академичен обмен на ниво преподаватели и осигурява гост - лектори от университети от страни на Европейският съюз и САЩ.

Образователно - квалификационната степен "бакалавър по логопедия" е основа за продължаване обучението по три магистърски програми. Специалността е акредитирана и обучението се провежда по кредитната система.

Студентите могат да се обучават едновременно по две специалности при условие, че са:

 • завършили І курс успешно
 • успешно са положили съответен кандидат - студентски изпит

Формата на обучение е редовна. Продължителността на обучение е  4 години. Завършилите студенти придобиват образователно- квалификационна степен "бакалавър".

Обучението приключва с писмен държавен изпит и с практически изпит.