Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Подготовката в специалността филмов и телевизионен монтаж е свързана с придобиването на теоретични и практически знания и умения и е основана на съвременното развитие и тенденции в областта на киното и телевизията. Студентите придобиват знания и умения в областта на монтажа, драматургията, режисурата, операторското майсторство, музиката, звука, ефектите и др. В процеса на обучение те се запознават и овладяват различните компоненти на монтажната композиция на филмовия и телевизионен продукт, чрез фундаментални познания за конструиране, редактиране на драматургичен материал, работа със звук, ефекти и музика. Завършилите получават квалификация "режисьор по монтаж" и могат да работят като режисьори по монтаж, режисьори на пулт, монтажисти във всички области на филмовото и телевизионно производство, както и да работят в чужди продукции. Студентите имат възможност да изберат дисциплини от широк спектър избираеми дисциплини свързани с многокамерното снимане, 3D ефекти, режисура на пулт и др. На студентите се осигуряват практики, както и стажове в телевизии, студия и филмови продукции. Катедрата разполага със съвременна монтажна техника, която непрекъснато се обновява. Формата на обучение е редовна.