Необходими документи за участие в класиране:

1. Комплект документи за кандидатстване (по образец, закупуват се от университетската книжарница).

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.

3. Декларация /по образец на плик-заявление/, че кандидатът към момента не се обучава по специалност, субсидирана от държавата, в ЮЗУ „Неофит Рилски“ или друго висше училище.

4. Декларация /по образец на плик-заявление/ от лица, загубили студентски права, кандидатстващи на общо основание по същата специалност, по която са се обучавали.

Декларациите не се попълват от:

  • кандидатстващите само за платена форма на обучение;
  • завършващите средно образование през 2023 г.

5. За кандидат-студенти, които са подали невярна или са укрили информация, се прилагат разпоредбите на чл. 42 от Правилника за прием на студенти.

7. За завършилите средно образование в чужбина – удостоверение за признато завършено средно образование, издадено от МОН или от регионалните управления по образование по местоживеене, съдържащо преизчислени по шестобалната система оценки.

8. Удостоверения и/или сертификати от олимпиади, национални и регионални състезания, международни и републикански, образователно-научни, художественотворчески и спортни прояви.

9. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование /за завършилите през 2022 и след това/.

10. За специалностите „Педагогика на музикалното изкуство“ и „Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)“ кандидатите задължително вписват върху плик-заявлението музикалния инструмент, с който кандидатстват, а за специалност „Спорт“ вида на спорта.

Такса за подаване на документи за участие в класиране:

За подаване на документи за участие в класирането се заплаща такса в размер на 30.00 /тридесет/ лева.

От такса за кандидатстване, след представяне на съответния документ, се освобождават лица:

  • с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
  • военноинвалиди, военнопострадали;
  • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;
  • кръгли сираци до навършване на 26 години;
  • майки с три и повече деца.

 Внесените такси за кандидатстване и явяване на кандидатстудентски изпит не се възстановяват.

Срокове за подаване на документи за участие в класирането:

За участие в класирането кандидат-студентите задължително подават посочените по-горе документи в срок от 17 юни до 5 юли 2024 г. в зала 1102 А, етаж І на Учебен корпус № 1, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.

Подаването на документи на място се извършва в делничните дни от 08:00 ч. до 17:00 ч., в събота и неделя от 09:00 ч. до 15:00 ч.

Онлайн документи се подават чрез https://ksk.swu.bg/WebClient/ в срок от 17 юни до 03 юли 2024 г.

Допълнителна информация можете да получите от понеделник до петък, от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. на  телефони: 073 / 588 546 и 0886 / 700 885 или на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.