Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

Задочно - 8 семестъра

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Бакалавърската програма по „Психология“ се провежда в редовна и в задочна форма на обучение и е предназначена да запознае студентите с фундаменталните браншове на психологията. Студентите придобиват знания за сложността и разнообразието на психичните процеси, състояния, явления и психологическите теории и концепции, които обясняват индивидуалното и групово поведение.

Теоретичната подготовка в бакалавърската програма подготвя кадри, които притежават научни знания за компонентите на човешката психика, за методите и техниките при извършване на психо-диагностична, психо-прогностична, и психо-консултативна дейност. Включените учебни дисциплини в учебния план дават широки познания за съвременни теоретични конструкти и закономерности на психичния живот на човека и разкриват механизмите, свързани с формиране на личността - при различни възрастови периоди, обществени условия и при различни социални ситуации, като предоставят задълбочени знания за психичните особености и проблеми на дадена социална група от хора (в образованието, правораздаването, здравеопазването, в областта на управлението и много други обществено значими сфери).

Семинарните занятия изграждат умения за подготвяне на авторски публикации, рефериране на научна литература, умения и навици за коректно цитиране на източници, организационни и технически умения за планиране, реализиране и участие в на научни форуми, работа в екип и формиране на трайни научни интереси.

Практическите занятия формират комплекс от професионално значими умения за психодиагностика (работа с обективни тестове, стандартизирани личностни въпросници, проективни методики, беседи, дискусии по казуси, наблюдения) и базисни умения за психопрофилактика и превенция на психологически проблеми и кризи на индивидуално равнище и такива касаещи големи социални групи и съвременното общество.

След завършване на програмата студентите ще могат: 1) Правилно да интерпретират основните концепции, теоретични перспективи, емпирични открития и исторически тенденции в психологията; 2) Ще демонстрират знания и умения за задълбочено тълкуване на психологическите феномени и ще умеят самостоятелно да изграждат изследователски дизайн и да провеждат класически психологически изследвания с помощта на статистически анализ; 3) Студентите ще развият навици за следване на установените етични стандарти, за оценка в психологическата наука и практика и прилагане на тези стандарти за изграждане и подобряване на психологическия климат на индивидуално и групово равнище.

Успешно завършилите бакалавърската програма могат кариерно да се реализират в различни индустрии и професионални сфери, което я прави една от най-разнообразните академични специалности. Освен че е изключително адаптивна, бакалавърската степен по психология може да помогне на студентите да придобият знания, умения и способности, които не само се разглеждат като активи в рамките на работната сила, но са важни и за личностното израстване. Студентите могат да продължат обучението си и в следващата степен „магистър“, в областта на клиничната психология, криминалната психология, училищната психология, юридическата психология и психология на управлението и да получат специализирани познания.