Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Цел на подготовката:

Специалистите, завършили специалност "Маркетинг" придобиват задълбочени теоретични знания и практически умения по пазарна стратегия и маркетингови проучвания, както и по управление на стопански и др. фирми, търговски дружества и организации.

Обучението на студентите по тази специалност включва задължителна специализираща подготовка, избираеми и факултативни дисциплини. Създават се предпоставки и възможности при използване на целият арсенал от познания.

Изучават се основите и принципите, върху които се изгражда съвременния модерен маркетинг, като се използва чуждият опит в тази насока. Формират се умения за адекватно вземане на решения, както и на превантивни мерки за избягване на риска в условията на пазарно стопанство.

В студентите се изграждат навици за използване на управленски технологии с ЕИТ и персонални компютри в тяхната бъдеща практическа дейност.

Придобиват се знания по възможните пазарни и рискови проблемни ситуации, както и извеждане на  алтернативни решения за тяхното преодоляване в условията на конкурентност и неопределеност в пазарната конюнктура.

Завършилите тази специалност могат да работят като:

- специалисти /експерти/ по изработване на алтернативни управленски решения и оценка за тяхната ефективност, експерти по извършване на маркетингови проучвания, оценка на пазарните и разработване на маркетингови стратегии, съветници на мениджърите, консултанти по Маркетинг, експерти в международни икономически организации в европейските структури.

Завършилите могат да работят в: големи, средни и малки държавни кооперативни, общински и части фирми, холдинги, сдружения, национални и смесени корпорации, фондации, агенции в областта на производството и обслужващата сфера, търговски банки, борси, научно-изследователски учреждения, учебни учреждения и консултантски фирми , териториални и държавни органи, международни органи и организации.

Компетенции, които придобиват студентите:

 • знания в областта на:
 • висша математика, основи на правото, микро- и макроикономика, политология, икономически теории, информатика, стопанска история;
 • основи на маркетинга, основи на управлението, планиране и прогнозиране, счетоводство, статистика, икономика на труда, финанси;
 • търговско право, бизнес комуникации, цени и ценова политика, маркетингови проучвания, поведение на потребителя, приватизация и следприватизационен контрол;
 • рекламна политика, стокова и иновационна политика, международен бизнес, управление на маркетинга, информационни системи;
 • международен маркетинг, фирмена сигурност и икономическо разузнаване, управление на продажбите и бизнес логистика, борси и борсови операции и др.

Завършилите обучението си по специалност Маркетинг могат да упражняват следните професии и да заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 2011 г.:

 • 2432/6001 Експерт, връзки с обществеността; - 2434/5005 Продуктов мениджър; - 2431/6001 Анализатор, проучване на пазара; - 2431/6002 Експерт, маркетинг; - 2431/6003 Експерт, реклама; - 2431/6004 Експеет, политика на цените; - 2431/6005 Експерт, външна търговия;

Икономистът маркетолог притежава следните най-общи умения:

 1. Прилага интегрално получените общотеоретични, специални и специализирани икономически знания по провеждане на маркетингови дейности в предприятията;
 2. Провежда успешни маркетингови проучвания на пазара, оценка на пазарите и разработване на маркетингови стратегии;
 3. Умение да изработва алтернативни маркетингови решения и оценка на тяхната ефективност;
 4. Прави статистически комплексни анализи на резултатите от маркетинговите проучвания с цел правилно тълкуване на събраната и обработена информация;
 5. Прилага съвременни управленски информационни технологии;
 6. Да умее да взема управленски решения;
 7. Умело участва в частната инициатива и предприемачество.

Квалификационната характеристика на специалността "Маркетинг" за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Икономист" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС "Магистър", "Бакалавър", "Специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".