Центърът за продължаващо обучение (ЦПО) е създаден през месец януари 2007 г. като учебно-образователно, научноизследователско и консултативно звено на Югозападния университет „Неофит Рилски“ (Решение на Академичния съвет от 24 януари 2007 г.) с цел реализиране на програми и проекти в областта на продължаващото обучение и ученето през целия живот. От месец март 2009 г. Центърът е звено към Факултета по педагогика.

Мисията на Центъра за продължаващо обучение е да осъществява обучаваща, научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на образованието за възрастни.

Основната стратегическа цел на Центъра за продължаващо обучение е да се утвърди като значим, модерен и авторитетен научно-образователен и социален център в региона, България и на Балканите чрез обучение на лица в предкариерна и кариерна възраст като част от тяхната професионална квалификация и кариерно развитие в контекста на ученето през целия живот.

Цели:

  • Да осигурява продължаващо образование на хора от всички възрасти, подпомагащо тяхното професионално усъвършенстване и кариерно развитие.

  • Да предоставя допълнително обучение на хора в предкариерна възраст с оглед на бъдещата им професионална квалификация и развитие;

  • Да способства за синхронизирането на професионално-педагогическата компетентност с европейските стандарти и норми в контекста на ключовите компетентности за учене през целия живот.

За постигането на тези цели Центърът предвижда:

  • Организиране и провеждане на квалификационни курсове за повишаване на професионалната компетентност на заетите в сферата на образованието;

  • Организиране и провеждане на квалификационни курсове за специалисти от различни сфери на професионална изява;

  • Разработване на образователни и научноизследователски проекти по различни национални и международни програми;

  • Разширяване на социалните партньорства – контакти с неправителствени организации, педагогически центрове, регионални инспекторати по образование, работа с деца от различни възрастови групи и различни етнокултурни общности и с техните родители, връзки с работодателите и потребителите на кадри и др.

Научноизследователската дейност включва планиране и провеждане на научни изследвания в областта на продължаващото обучение и ученето през целия живот. Реализира се чрез организиране на научни форуми, реализиране и/или участие в проекти, включване в международни научни мрежи и др.

Информационната дейност е насочена към информиране на директните и индиректните бенефициенти на дейностите, а също и на широката общественост, за образователните и консултативните услуги, предлагани в Центъра, за осъществяваната образователна и научноизследователска стратегия и резултатите, постигнати при реализирането й.

Консултативната дейност включва провеждане на тематични срещи, семинари и др. с директни и индиректни бенефициенти на дейностите в Центъра.

Ресурси

Центърът за продължаващо обучение разполага с модерно оборудвана мултимедийна зала и собствен библиотечен фонд, включващ специализирана българска и чуждестранна научно-методическа литература в областта на продължаващото обучение, гражданското и интеркултурното образование и т.н.

Съгласно Правилника за дейността, управлението и финансирането на Центъра за продължаващо обучение образователната дейност се състои в разработване и осъществяване на образователни услуги, свързани с продължаващото обучение.

Предложените квалификационни курсове могат да се провеждат в Центъра за продължаващо обучение, в училища, фирми, организации.

След успешно завършване на обучението участниците получават документи в съответствие с Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища:

  • свидетелство

  • удостоверение

  • сертификат

Директор на Център за продължаващо обучение


Доц. д-р Красимира Марулевска

Учебен корпус №1, кабинет 421

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.