2021-12-17
Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности:

- "Главен асистент" по професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по техника и технологии) - един брой; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етносоциология) - един брой; 3.2. Психология (Психология на дейността (Спортна психология)) - един брой; 7.4. Обществено здраве (Кинезитерапия) - един брой; 8.3. Музикално и танцово изкуство (Съвременна хореография (Танцов театър и контактна импровизация)) - един брой.

"Доцент" по професионално направление: 1.2. Педагогика (Лингводидактика) - един брой; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Политическа и електорална социология) - един брой; 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология (Психология на развитието на възрастните)) - един брой; 8.3. Музикално и танцово изкуство (Традиционна музика и звукозапис)  - един брой.

Всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 22 от 18.03.2022 г.

 

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности:

- "Главен асистент" по професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки - един брой; 3.6. Право (Гражданско и семейно право) - един брой; 3.6. Право (Гражданско процесуално право) - един брой; 3.8. Икономика (Икономика (Глобална икономика)) - един брой; 3.8. Икономика (Икономика (Икономика на публичната сфера и човешки капитал)) - един брой.

"Доцент" по професионално направление: 3.8. Икономика (Маркетинг (Дигитални маркетингови комуникации)) - един брой.

"Професор" по професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание (Славянско езикознание)) - един брой.

Всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник". Документи - в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 29 от 12.04.2022 г.