Държавни изпити и защити на дипломни работи за образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и „Магистър“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт”,  както следва:   

Специалност „Социални дейности“, ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“

Поправителна изпитна сесия:

Държавен практически изпит – 06.02.2023 г., 09.30 ч.

Писмен държавен изпит – 07.02.2023 г., 09.00 ч.

Защита на дипломни работи – 07.02.2023 г., 09.30 ч.

Устен държавен изпит – 08.02.2023 г.

Специалност „Кинезитерапия“, ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“

Поправителна изпитна сесия

Държавен теоретичен изпит – 07.02.2023 г., 09.00 часа, зала 8113, УК№ 8

 „Кинезиология“ и „Спортна кинезиология“, ОКС „Магистър“

1. Държавен теоретичен изпит – 07.02.2023  г., 09.00 часа, зала 8111, УК№ 8

2. Защита на дипломни работи – 07.02.2023 г., 09.00 часа, зала 8111, УК№ 8

           

Специалност „Спорт“, ОКС „Бакалавър“

 

Поправителна изпитна сесия

1. Държавен теоретичен изпит – 07.02.2023 г., 09.00 ч.

2. Защита на дипломни работи – 07.02.2023 г.,10.00 ч.

 „Спортен мениджмънт и маркетинг“, ОКС „Бакалавър“

1. Държавен теоретичен изпит – 07.02.2023 г., 09.00 ч.

 2. Защита на дипломни работи – 07.02.2023 г., 10.00 ч.

Специалност „Медицинска сестра“, образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“

 

Поправителна изпитна сесия

  1. Философия на сестринските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специални сестрински грижи
  • теоретичен – 06.02.2023 г., 08.30 ч., УК-9, зала 201
  • практически – 06.02.2023 г., 14.30 ч., УК-9, зали за практическо обучение
  1. Социална медицина с Промоция на здравето и Социално и здравно законодателство – 10.02.2023 г., 08.30 ч., УК-9, зала 201
  2. Вътрешни болести и Фармакология – сестрински дейности и грижи –02.2023 г., 08.30 ч., УК-9, зала 201
  3. Хирургия и анестезиология, реанимация и интензивни грижи – сестрински дейности и грижи – 15.02.2023 г., 08.30 ч., УК-9, зала 201

Специалност „Акушерка“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

  1. Философия на акушерските грижи. Теоретични и практически основи на общите и специалните акушерски грижи
  • теоретичен – 06.02.2023 г., 08.30 ч., УК-9, зала 201
  • практически – 06.02.2023 г., 14.30 ч., УК-9, зали за практическо обучение

Забележка:

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит, трябва да бъдат пред залата един час преди посочения час за писмен изпит и да носят със себе си студентски книжки и химикали, пишещи в синьо.