ВРЕМЕВА РАМКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 г.

Мобилности на студенти и докторанти с цел обучение

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД

Подаване на форма за кандидатстване за студентска и докторантска мобилности  (по електронен път или в Ректората, кабинет 101)

15.10.2021 г. – 15.11.2021 г.

Информационни дни за студенти
линк за участие: https://bbb.swu.bg/b/sta-2ra-rk2

26.10.2021 г., 10:00 ч.,
 https://bbb.swu.bg/b/sta-2ra-rk2

09.11.2021 г.  10:00 ч.,
 https://bbb.swu.bg/b/sta-2ra-rk2

Интервю/събеседване на чужд език с кандидатите

16.11.2021 г. – 18.11.2021 г., провежда се по факултети

Онлайн инструктаж за избраните за участие в мобилност студенти и докторанти

22.11.2021 г.

Подаване на форма за кандидатстване за студентска и докторантска мобилности  (по електронен път или в Ректората, кабинет 101)

15.10.2021 г. – 15.11.2021 г.