2022-09-16

РЕЗУЛТАТИ

от проведен конкурс по национална програма

„Млади учени и постдокторанти - 2“ 2022 в Югозападния университет „Неофит Рилски“

 

 

 

Класирани кандидати в МОДУЛ "МЛАДИ УЧЕНИ"

ПН 2.1.  Филология:

Вх. № 81-03-82/08.09.2022 г. – 60 т.

ПН 3.1. Социология, антропология и науки за културата:

Вх. № 81-03-79/05.09.2022 г. – 60 т.

ПН 3.2. Психология:

Вх. № 81-03-83/08.09.2022 г. – 60 т.

ПН  3.6. Право, научна специалност „Международно право и международни отношения“:

Вх. № 81-03-88/09.09.2022 г. – 50 т.

ПН  5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност “Изследване и анализ на цветовото възприятие в компютърния дизайн“

Вх. № 81-03-78/05.09.2022 г. – 80 т.

ПН  7.4. Обществено здраве

Вх. № 81-03-92/09.09.2022 г. – 60 т.

Некласирани кандидати в МОДУЛ "МЛАДИ УЧЕНИ"

ПН  2.1.  Филология:          

Вх. № 81-03-94/09.09.2022 г. – 30 т.

ПН 3.1. Социология, антропология и науки за културата:

Вх. № 81-03-91/09.09.2022 г. – 50 т.

Вх. № 81-03-90/09.09.2022 г. – 50 т.

Вх. № 81-03-93/09.09.2022 г. – 30 т.

ПН  3.2. Психология:

Вх. № 81-03-89/09.09.2022 г. – 30 т.

ПН 7.4. Обществено здраве

Вх. № 81-03-86/08.09.2022 г. – 50 т.

 

Класирани кандидати в МОДУЛ "ПОСТДОКТОРАНТИ"

ПН  3.8. Икономика:

Вх. № 81-03-81/07.09.2022 г. – 72 т.

ПН  7.4. Обществено здраве

Вх. № 81-03-77/05.09.2022 г.– 61 т.

ПН 8.3. Музикално и танцово изкуство

Вх. № 81-03-80/05.09.2022 г. – 65 т.

Некласирани кандидати в МОДУЛ " ПОСТДОКТОРАНТИ"

ПН  8.3. Музикално и танцово изкуство

Вх. № 81-03-87/08.09.2022 г. – 44 т.

 

Основания: Класирането на кандидатите е въз основа на получен брой точки по критериите за оценка на кандидатите, финансовите средства по програмата, отпуснати на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и решение на комисията за провеждане на конкурса от 08.07.2022 г.