Условия за кандидатстване: Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако притежават диплома за завършено средно образование и отговарят на едно от следните условия:

 • имат оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ), за завършилите средно образование след 2008 г., включително;
 • положили са успешно кандидат-студентски изпит в Югозападен университет „Неофит Рилски“ или в друг университет.

Вече участвалите в класиранията, но неприети кандидат-студенти не заплащат такса за кандидатстване.

Университетът организира кандидатстудентски изпити по:

 1. Български език
 2. История на България
 3. География на България
 4. Биология
 5. Математика
 6. Английски език
 7. Химия

График за провеждане на кандидатстудентски изпити:

За периода:

 • от 24 юли до 4 август 2023 г. – всеки работен ден от 13:00 часа.

Заявления за явяване на изпит се подават от 8:00 до 12:00 часа в деня на изпита.

 • от 7 август до 26 август 2023 г. – всяка сряда от 13:00 часа.

Заявления за изпит се подават 8:00 до 12:00 часа в деня на изпита.

Такса за конкурсен изпит – 30.00 лева.

Документите се подават в Учебен корпус № 1 (Кандидатстудентски център – зала 1102А, ул. „Иван Михайлов“ № 66). Работното време на комисията е от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа (до запълване на свободните места).

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Плик-заявление и състезателен картон – закупуват се в комплект от книжарницата в сградата на Югозападен университет „Неофит Рилски“. Участвалите в класиранията, но неприети кандидат-студенти подават само състезателен картон;

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. За завършилите през 2022 и 2023 г. е необходимо да представят и удостоверението от първи гимназиален етап. Завършилите средно образование в чужбина представят удостоверение с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене;

3. Документ за платена такса за кандидатстване – 30 лева. Таксата се заплаща на място при подаване на документите;

4. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%, военноинвалидите, военнопострадалите, кръглите сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление.

От такса кандидатстване и конкурсни изпити се освобождават:

а) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;

б) военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;

в) кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

г) майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;

д) близнаци - акт за раждане;

е) лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

Допълнителна информация можете да получите на телефони: 073 / 588 546 и 0886 / 700 885.