Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 Анотация

Обучението на студентите в специалности по регулирани професии "Медицинска сестра" и "Акушерка" в професионално направление Здравни грижи има за цел да подготви профилирани специалисти за осъществяване на сестрински и акушерски грижи в съответствие с медицинската наука и практика, както и на нейното непрекъснато развитие.

Бакалавърът по специалност "Медицинска сестра" и "Акушерка" е усвоил и прилага цялостни знания по дисциплините, които са в основата на сестринските и акушерските грижи, както и знания за връзката между здравословното състояние на човека и неговата физическа и социална среда. В хода на обучението си студентите придобиват подходящ клиничен практически опит.

Области на професионална реализация: придобитият обем теоретични и практически умения на медицинската сестра и акушерката им позволяват да повишават своето образование в по-висока образователно-квалификационна степен (магистър, доктор) и да заемат ръководни длъжности, да работят в различни сектори в системата на здравеопазването - многопрофилни и специализирани лечебни заведения, научно-изследователски лечебни заведения, детски заведения, отделения за новородени, в детски заведения за отглеждане и възпитание, училищни кабинети, домове за възрастни хора и други социални заведения.

Обучението по специалностите е с продължителност 4 години (8 семестъра). Учебният план е с общ хорариум аудиторна заетост 4600 ч., учебна (клинична) практика с хорариум 1143 ч. и преддипломен стаж - 2134 ч. (7 и 8 семестър) в различни здравни заведения на територията на гр. Благоевград и гр. София. Кредитите от курса на обучение са общо 240 ЕСТS кредита, разпределени поравно за всеки от осемте семестъра в съответствие с Единните държавни изисквания. Изучаваните дисциплини са разделени на задължителни, избираеми и факултативни.

Условия на завършване и придобиване на ОКС "Бакалавър"

Обучението завършва със задължителни държавни теоретични и практически изпити, посочени в чл. 18 и чл. 19 в Наредба за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка". Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план, получават диплома за завършено висше образование по образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "Медицинска сестра", съответно "Акушерка", която им дава право да упражняват професията "медицинска сестра", съответно "акушерка". Дипломата се признава в страните-членки на ЕС, според Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент.

В ход е процедура на следваща акредитация.