Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт.

 Анотация

Бакалавърската програма "Спорт" осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения у студентите, позволяващи им провеждането на учебно-тренировъчна и спортносъстезателна дейност.

Дисциплините, заложени в учебния план, изграждат задълбочена, специализирана професионална подготовка на студентите и гарантират реализацията им като треньори, старши треньори и главни треньори.

Професионалната правоспособност и квалификация на спортнопедагогическите кадри, провеждащи учебно-тренировъчна и спортносъстезателна дейност в България са регламентирани от Държавните образователни изисквания с Наредба 2 на МФВС от 22 ноември 2011 г., където знанията, уменията и компетенциите (лични и професионални) на треньорските кадри е предпоставено от повишаване на изискванията към подготовката им в професионалното направление 7.6 "Спорт" в ОКС "бакалавър", с професионална квалификация "треньор по вид спорт".

Академични стандарти на специалността "Спорт"

Професионалната подготовка в специалността "Спорт" се състои от:

  • Общонаучна подготовка: придобиване на знания от педагогиката, психологията, общественото здраве и здравните грижи, информатиката, чужд език и други общообразователни области.
  • Общотеоретична подготовка по медико-биологичните науки: придобиване на знания из областта на анатомията, морфологията, физиологията, биохимията  и други учебни дисциплини.
  • Специална теоретична подготовка по медико-биологичните науки: придобиване на знания из областта на функционалната анатомия, физиология на физическите упражнения, спортна медицина и хигиена, кинезитерапия, валеология и др.
  • Специална спортно - теоретическа подготовка: включва обучение по Научни основи на спортната подготовка, Теория и методика на спортната подготовка по видове спорт, Диагностика, подбор и прогнозиране в спорта, Биохимия на физическите упражнения, Биомеханика на физическите упражнения, знания свързани с методологията на научните изследвания в спорта; метрология и статистика, спортна психология, социология на спорта, мениджмънт на спорта и др.
  • Методико-практическа подготовка: включва обучение, свързано с методиката на спортна подготовка на спортистите - общо-физическа, специална, физическа, техническа, тактическа, психическа (саморегулация, воля, емоционална устойчивост и др.), социална (формиране на потребности от постижение, себеутвърждаване в отбора и на спортния терен, доминиране, лидерство, чувство за принадлежност към отбор, екипност и др.), методическа - планиране и периодизация на многогодишната спортна подготовка, формиране на практически двигателни умения и навици за изпълнение на спортно-техническите елементи по видове спортове и др.

Предназначение на специалността "Спорт"

Завършилите специалността "Спорт" придобиват професионална квалификация "треньор по вид спорт", която им дава възможност да упражняват професии и да заемат съответните длъжности съгласно "СПИСЪК-а НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г.", представляващо Приложение 4 към Заповед № PД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2014 г.: 3422 6002 Треньор, 3422 6004 Старши треньор и 3422 7011 Главен треньор.