2021-12-16


Държавен практически изпит в детска градина


КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”
ОКС – БАКАЛАВЪР

1) Специалност Предучилищна педагогика и чужд език (редовно обучение)
Теоретичен изпит – от 9.00 часа
13 юли 2022 г. и 12 септември 2022 г.
Защита на дипломни работи – от 9.00 часа
20 юли 2022 г. и 19 септември 2022 г.

2)Специалност Начална училищна педагогика и чужд език (редовно обучение)
Теоретичен изпит – от 9.00 часа
13 юли 2022 г. и 12 септември 2022 г.
Защита на дипломни работи – от 9.00 часа
20 юли 2022 г. и 19 септември 2022 г.

3) Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (редовно обучение)
Теоретичен изпит – от 9.00 часа
13 юли 2022 г. и 12 септември 2022 г.
Защита на дипломни работи – от 9.00 часа
20 юли 2022 г. и 19 септември 2022 г.

4) Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (задочно обучение)
Теоретичен изпит – от 9.00 часа
15 юли 2022 г. и 14 септември 2022г.
Защита на дипломни работи – от 9.00 часа
22 юли 2022 г. и 21 септември 2022 г.

5) Държавен изпит по английски език – 11 юли 2022 г. – 9.00 часа и 21 септември 2022г.
За специалностите
Предучилищна педагогика и чужд език и
Начална училищна педагогика и чужд език


ОКС – МАГИСТЪР

1) Магистърска програма Предучилищна и начална училищна педагогика
Теоретичен изпит – от 9.00 часа
14 юли 2022 г. и 13 септември 2022г.
Защита на дипломни работи – от 9.00 часа
21 юли 2022 г. и 20 септември 2022г.

2) Магистърска програма Предучилищна педагогика
Теоретичен изпит – от 9.00 часа
14 юли 2022 г. и 13 септември 2022г.
Защита на дипломни работи – от 9.00 часа
21 юли 2022 г. и 20 септември 2022г

3) Магистърска програма Начална училищна педагогика
Теоретичен изпит – от 9.00 часа
14 юли 2022 г. и 13 септември 2022г.
Защита на дипломни работи – от 9.00 часа
21 юли 2022 г. и 20 септември 2022г.

4) Магистърски програма Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение
Теоретичен изпит – от 9.00 часа
15 юли 2022 г. и 14 септември 2022г.
Защита на дипломни работи – от 9.00 часа
22 юли 2022 г. и 21 септември 2022 г.

5)Магистърска програма Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст
Теоретичен изпит – от 9.00 часа
15 юли 2022 г. и 14 септември 2022г.
Защита на дипломни работи – от 9.00 часа
22 юли 2022 г. и 21 септември 2022 г.

6) Магистърски програма Интеркултурно образование
Теоретичен изпит – от 9.00 часа
15 юли 2022 г. и 14 септември 2022г.
Защита на дипломни работи – от 9.00 часа
22 юли 2022 г. и 26 септември 2022 г. и 27 септември 2022г.


ДЪРЖАВЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
„ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ“

Период на провеждане от 11 юли 2022г. и 26 септември 2022 г.

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И
ДЪРЖАВЕН ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ВА НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Период на провеждане от 16,17,23,24,25, и 31 юли 2022г. – 9 ,00 часа
Период на провеждане 15,16,17 и 18 септември 2022г. – 9,00 часа

КАТЕДРА „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”
ОКС – БАКАЛАВЪР

1. Специалност Специална педагогика
Теоретичен изпит – от 9.00 часа
13 юли 2022г. и 19 септември 2022 г.
Защити на дипломни работи – от 9.30 часа
13 юли 2022г. и 19 септември 2022 г.

2. Специалност Педагогика и образователен мениджмънт
Теоретичен изпит – от 9.00 часа
14 юли 2022 г. и 20 септември 2022г.
Държавен практико-приложен изпит – 10,30 часа
15 юли 2022г.
Защити на дипломни работи – от 9.30 часа
14 юли 2022 г. и 20 септември 2022г.


ОКС – МАГИСТЪР
1. Програми Специална педагогика и Социална превенция и консултиране - на български език
Теоретичен изпит – от 9.00 часа
13 юли 2022 г. и 21 септември 2022г.
Защити на дипломни работи – от 9.30 часа
13 юли 2022 г. и 23 септември 2022г.

2. Програма Образователен мениджмънт – на български език
Теоретичен изпит – от 9.00 часа
14 юли 2022 г. и 20 септември 2022г.
Защити на дипломни работи – от 9.30 часа
14 юли 2022 г. и 20 септември 2022г.

3. Програма Специална педагогика (на английски език)
Защити на дипломни работи – от 11.00 часа
13 юли 2022 г. и 19 септември 2022г.
4
4. Програма Образователен мениджмънт (на английски език)
Защити на дипломни работи – от 13.30 часа
14 юли 2022 г. и 20 септември 2022г.


КАТЕДРА „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”
ОКС БАКАЛАВЪР

1) Специалност Социална педагогика (редовно обучение и задочно обучение )
Държавен практико-приложен изпит – от 9.30 часа
7 юни 2022 г. и 12 септември 2022г.
Държавен теоретичен изпит – 9,00 часа
20 юли 2022 г. и 13 септември 2022г.
Защита на дипломни работи - 9,30 часа
20 юли 2022 г. и 13 септември 2022г.

ОКС МАГИСТЪР
2) Специалност Педагогика за надарени деца – редовно обучение и задочно обучение
Защита на дипломни работи – 9,30 часа
20 юли 2022 г. и 13 септември 2022г.

3) Допълнителна професионална квалификация „Учител“ и „Учител по…“
Държавен практико-приложен изпит –
11 юли 2022 г. - 9,30 часа
12 септември 2022г. - 9,00 часа


КАТЕДРА “ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ”
ОКС – БАКАЛАВЪР


1. Специалност „Физическо възпитание и спорт“ и “Педагогика на обучението по физическо възпитание”
Държавен теоретичен изпит – от 9.00 часа
18 юли 2022 г. и 16 септември 2022г.
Защити на дипломни работи – от 9.00 часа
18 юли 2022 г. и 16 септември 2022г

ОКС – МАГИСТЪР
1. Специалности „Физическо възпитание и спорт“, „Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици“ и „Спортна анимация“
Държавен теоретичен изпит – от 9.00 часа
19 юли 2022 г. и 16 септември 2022г
Защити на дипломни работи – от 9.30 часа
19 юли 2022 г. и 16 септември 2022г