Държавен практически изпит в детска градина
График за провеждане на държавните изпити:

ликвидационна изпитна сесия на учебната 2021/2022 година

  

Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“

ОКС „Бакалавър“

Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“,  редовна форма на обучение
Теоретичен изпит – 6 февруари 2023 г., 09:00 часа
Защита на дипломни работи – 9 февруари 2023 г., 09:00 часа

Специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, редовна форма на обучение

Теоретичен изпит – 6 февруари 2023 г., 09:00 часа
Защита на дипломни работи – 9 февруари 2023 г., 09:00 часа

Специалност  „Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовна форма на обучение
Теоретичен изпит – 6 февруари 2023 г., 09:00 часа
Защита на дипломни работи – 9 февруари 2023 г., 09:00 часа

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочна форма на обучение

Теоретичен изпит – 08 февруари 2023 г., 09:00 часа
Защита на дипломни работи – 13 февруари 2023 г., 09:00 часа

Държавен изпит по английски език

16 февруари 2023 г., 09:00 часа

За специалностите: „Предучилищна педагогика и чужд език“ и „Начална училищна педагогика и чужд език“.


ОКС „Магистър“

Магистърска програма  „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Теоретичен изпит – 7 февруари 2023 г., 09:00 часа
Защита на дипломни работи – 10 февруари 2023 г., 09:00 часа

Магистърска програма „Предучилищна педагогика“
Теоретичен изпит – 7 февруари 2023 г.09:00 часа
Защита на дипломни работи – 10 февруари 2023 г., 09:00 часа

Магистърска програма „Начална училищна педагогика“

Теоретичен изпит – 7 февруари 2023 г., 09:00 часа
Защита на дипломни работи – 10 февруари 2023 г., 09:00 часа

Магистърска програма „Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“

Теоретичен изпит – 8 февруари 2023 г.,09:00 часа
Защита на дипломни работи – 13  февруари 2023 г.,09:00 часа

Магистърска програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“

Теоретичен изпит – 08 февруари 2023 г.,09:00 часа

Защита на дипломни работи – 13 февруари 2023 г.,09:00 часа

Магистърска програма „Интеркултурно образование“

Теоретичен изпит – 8 февруари 2023 г.,09:00 часа

Защита на дипломни работи – 13 февруари 2023 г., 09:00 часа

Държавен практически изпит за Магистърска програма „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“

14 февруари 2023 г., 09:00 часа

Държавен практически изпит в детската градина и в началното училище

11 и 12 февруари 2023 г., 9:00 часаКатедра „Управление на образованието и специална педагогика”

 

ОКС „Бакалавър“

Специалност „Специална педагогика“ и специалност „Педагогика“

Теоретичен изпит – 15 февруари 2023 г., 09:00 часа

Защити на дипломни работи – 15 февруари 2023 г., 09:15 часа

Специалност „Педагогика и образователен мениджмънт“ и специалност „Педагогика“

Теоретичен изпит – 16 февруари 2023 г., 09:00 часа

Държавен практико-приложен изпит – 15 февруари 2023 г.,15:30 часа

Защити на дипломни работи – 16 февруари 2023 г., 09:15 часа


ОКС „Магистър“

Магистърска програма „Специална педагогика“ и магистърска програма „Социална превенция и консултиране“

Теоретичен изпит – 15 февруари 2023 г., 09:00 часа

Защити на дипломни работи – 15 февруари 2023 г., 09:15 часа

Магистърска програма  „Образователен мениджмънт“

Теоретичен изпит – 16 февруари 2023 г., 09:00 часа

Защити на дипломни работи – 16 февруари 2023 г., 09:15 часа

Магистърска програма „Специална педагогика“ (на английски език)

Защити на дипломни работи – 15 февруари 2023 г., 10:30 часа

Магистърска програма „Образователен мениджмънт“ (на английски език)
Защити на дипломни работи – 16 февруари 2023 г., 13.30 часа

 

 

Катедра „Социална педагогика”

 

ОКС „Бакалавър“

 Специалност „Социална педагогика“ (редовно обучение и задочно обучение)

Държавен практико-приложен изпит – 13 февруари 2023 г.,10:30 часа

Държавен теоретичен изпит – 15 февруари 2023 г., 09:00 часа

Защита на дипломни работи – 15 февруари 2023 г., 09:30 часа

 

ОКС „Магистър“

Магистърска програма „Педагогика за надарени деца“

Държавен теоретичен изпит – 15 февруари 2023 г.,09:00 часа
Защита на дипломни работи – 15 февруари 2023 г., 10:30 часа

Допълнителна професионална квалификация „Учител по История и цивилизация“ и „Учител по физическо възпитание и спорт“

Държавен практико-приложен изпит – 15 февруари 2023 г., 10:30 часа
Катедра „Теория и методика на физическото възпитание“


ОКС „Бакалавър“

Специалност „Физическо възпитание и спорт“ и специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание”

Държавен теоретичен изпит – 15 февруари 2023 г. ,09:00 часа

Държавен практико-приложен изпит – 16 и 17 февруари 2023 г.,09:00 часа

Защити на дипломни работи –   15 февруари 2023 г., 09:30 часа

 

ОКС „Магистър“

Специалности „Физическо възпитание и спорт“, „Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици“ и „Спортна анимация в училище“

Държавен теоретичен изпит – 15 февруари 2023 г., 09:00 часа

Държавен практико-приложен изпит – 16 и 17 февруари 2023 г., 09:00 часа

Защити на дипломни работи –     15 февруари 2023 г. 09:30 часа