Югозападният университет „Неофит Рилски“ - Благоевград организира национален конкурс за изработка на талисман на висшето училище.

Състезанието е отворено за преподаватели и студенти от цялата страна.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

- Да съдържа графично изображение на талисмана и описание (интерпретация на автора) на значението на конкретния символ, представящо основните идеи на кандидата. За целите на изготвяне на предложението, препоръчваме участниците да се запознаят с историята, мисията и ценностите на университета, както и с характерните за Югозападния регион традиции. Графичното изображение да бъде представено във формат А4 с изгледи от 3 гледни точки, цветово решение, което да е  съобразено със символиката на институцията и предложения за материал, от който евентуално да бъде реализирано.

  • Обем на описанието – до 5 страници.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът е анонимен.

Всеки автор може да участва в него с не повече от една творба.

Участниците в конкурса изпращат творбите си по пощата на следния адрес:

гр. Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. „Иван Михайлов“ 66 в срок до 01 юни 2024 г. Важи датата на пощенското клеймо.

Всеки участник изпраща предложението в един плик, на който се поставя входящ номер в деловодството на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и който трябва да съдържа:

- първи запечатан непрозрачен плик, съдържащ графичното изображение  и описание (интерпретация на автора) на символичното значение, като те не трябва да съдържат информация за автора, както и знаци, насочващи към неговата самоличност. В противен случай той няма да бъде допуснат до класирането. Този плик се предоставя на журито, след като получи номер от комисия по засекретяването, назначена със заповед на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

- втори запечатан непрозрачен плик, съдържащ подписаната от автора заявка за участие по образец, публикувана на интернет страницата на конкурса, която съдържа данни за името на графичното изображение, името на автора, кратка творческа биография, имейл и адрес за кореспонденция, както и съгласие за приемане условията на този регламент. Този плик остава при комисията по засекретяването, която му поставя номер идентичен с този на първия плик. Този плик се отваря, след като журито извърши класиране на участниците.

Участниците в конкурса ще бъдат лично уведомени за резултатите от проведения конкурс. Оповестяват се на официалния сайт на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Организаторите не са длъжни да върнат на авторите изпратените от тях графични изображения.

Изпратените графични изображения от участниците трябва да бъдат създадени специално за конкурса, да не са публикувани и публично представяни.

Авторите на наградените проекти отстъпват на ЮЗУ „Неофит Рилски“ неизключителното право за използване на произведението, което включва правото за изработване на талисман на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

ОЦЕНЯВАНЕ

Жури, определено от организаторите, извършва класирането на изпратените творби и присъждането на наградите.

Решенията на журито са окончателни и неоспорими.

Награди: Класираните на първо, второ и трето място участници ще получат парични награди – съответно 1000 лв., 500 лв. и 300 лв.

price1 transparent ready

1000 лв.price2 transparent ready

500 лв.price3 transparent ready

300 лв