Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 8 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 Анотация

Обученито на студентите по  "Социални дейности" ОКС «БАКАЛАВЪР» има за цел да подготви широко профилни специалисти за осъществяване на социална работа в съответствие с динамичните промени в обществото. Многообразието на социалната работа изисква познания за социализация, ресоциализация, рехабилитация, обгрижване, превенция и не на последно място непосредствено подпомагане на формираните контингенти. Това налага интердисциплинарен подход при подготовката на специалистите.

Специалистът, завършил специалността "Социални дейности" има право да работи като:

  • ръководител или специалист във всички структури на системата на социални грижи;
  • специалист във всички системи, в които има регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на социални дейности /здравеопазни, съдебна, на МВР и др./.

Учебният план създава предпоставки за получаване на фундаментална и теоретическа и професионално-практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на социални,психологически, юридически и медицински познания.Те позваляват да се формират умения:

  • за общуване с хора от различни възрасти и социални слоеве и културно-етнически общности;
  • за индивидуална работа;
  • работа с група;
  • за провеждане на социални проучвания;
  • за създаване на социални прогнози;
  • за решаване на конкретни социални проблеми.

Тези умения са база за изграждане на професионално съзнание на социалния работник.Специалистът завършил тази специалност трябва да знае и умее:

  • да прилага на практика получените знания в своята професионална работа при социално обслужване,  социално подпомгане, социално възпитание и социална превенция;
  • да ползва и прилага компетентно нормативната уредба и законодателството в сферата на социалните грижи, социалното обслужване и социалнотот подпомагане.