РЕГИСТРАЦИЯ

 • Всеки студент, докторант, преподавател и служител на Университета има право да ползва услугите на библиотеката, след като се регистрира като неин читател.
  Регистрацията в Университетската библиотека е безплатна.
 • При регистрация се издава абонаментна карта.
  Новоприетите студенти се регистрират в началото на академичната учебна година. Необходимо е да се представят заверена студентска книжка, лична карта и 2 снимки.
 • Докторантите се регистрират след представяне на лична карта и копие от заповедта за зачисляване.
  Преподавателите и служителите се регистрират след представяне на лична карта и копие от трудовия договор.

ЗАЕМАНЕ/ВРЪЩАНЕ

 • Чрез Заемна служба се заемат книги /монографии и учебници/ за временно ползване вкъщи.
 • Библиотечни материали за вкъщи могат да заемат само студентите редовно обучение, преподавателите на редовен трудов договор и служителите на университета.
 • Магистри, студенти задочно обучение, докторанти и преподаватели на хонорар, не могат да заемат библиотечни документи за вкъщи.

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

 • Преподавателите в ЮЗУ „Неофит Рилски“ ползват услугата „Междубиблиотечно книгозаемане“. В рамките на един месец други библиотеки предоставят за ползване на Университетската библиотека книги и статии след заявка.
 • Заявките се приемат в Библиографско-информационен отдел.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Преподавателите и докторантите в ЮЗУ „Неофит Рилски“ могат да заявяват библиографски справки, касаещи научната и изследователската им работа.
  Заявките се приемат в Библиографско-информационен отдел.