1. Заявление по образец

2. Оригинал и копие на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригиналът на дипломата се връща. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо кандидатът подава академична справка или уверение, в което са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.

3. Такса за кандидатстване – 30.00 лв.

Други документи

1. Такса за конкурсен изпит – 30.00 лв. 

2. Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

3. Свидетелство за професионална квалификация „учител“ за специалностите, за които се изискват такава квалификация.

4. Документ за владеене на български език ниво В2 по Европейската езикова рамка – за чуждестранни кандидати, обучаващи се на български език.

5. Документ за владеене на английски език ниво В2 по Европейската езикова рамка  – за чуждестранни кандидати, обучаващи се на английски език.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „Магистър“ за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Документи се подават при секретаря на съответния факултет.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

Таксата за кандидатстване или за конкурсен изпит се заплаща по банковата сметка на университета или в Първи корпус,  етаж 1 в офиса на Общинска банка – клон Благоевград.

Банкова сметка на университета:

Банка: Общинска банка АД

IBAN: BG62SOMB91303160613000

BIC: SOMBBGSF

Основание: Кандидатстване магистър или Конкурсен изпит магистър