Теория и управление на образованието

Образователен мениджмънт

 

Педагогика

Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение

Социално-педагогическа превенция и консултиране

Предучилищна и начална училищна педагогика

Педагогика за надарени деца

Предучилищна педагогика

Начална училищна педагогика

Интеркултурно образование

Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст

Специална педагогика

Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца

 

Педагогика на обучението по...

Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици

Музикално възпитание и обучение

Спортна анимация в училище

Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства 

Технологии на обучението по математика и информатика

Кариерно развитие и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

 

Филология

Превод и съвременна англоезична литература

Филологически аспекти на работата в медиите

Английски език и антропология на Югоизточна Европа

Българският език като чужд (преподаване на български език на чужденци и на български граждани с друг майчин език)

Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение (английски език)

Превод (руски, хърватски, сръбски, гръцки, словенски или български език (за чуждестранни студенти)

Английски език и междукултурно общуване

 

История и археология

Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество

История на българските земи в контекста на европейското развитие

Археология

Нумизматика, експертиза и оценка на културно-исторически ценности

 

Философия

Философия

Философия и психоанализа

Практическа философия

 

Социология, антропология и науки за култура

Социология и антропология на религията

Интернет, нови медии и култура

Медии, продуцентство и бизнес

Социологически изследвания и политически маркетинг

Културно наследство и културен туризъм

Социален мениджмънт и публични комуникации

 

Психология

Юридическа психология

Психология на управлението

Училищна психология

Криминална психология

Клинична психология

 

Политически науки

Социални и културни политики в Европейския съюз

Югоизточна Европа в съвременните международни отношения

Европейска интеграция

Гражданско образование

 

Социални дейности

Социални дейности

Социално-терапевтично консултиране

Социална работа при социалнозначими заболявания

Психосоциална рехабилитация

 

Обществени комуникации и информационни науки

Връзките с обществеността в бизнеса

ЕКО PR

 

Право

Право

 

Администрация и управление

Данъчна администрация

Здравен мениджмънт

Териториална администрация

Управление на човешките ресурси

Корпоративен мениджмънт

Управление на проекти

Управление на регионалното развитие

Бизнес администрация

Бизнес мениджмънт и маркетинг

Мениджмънт на човешките ресурси в бизнеса

 

Икономика

Финанси

Счетоводно-финансов мениджмънт

Икономика на публичната сфера

Международен бизнес

Логистика

Дигитални финанси /FINTECH/

Дигитален маркетинг

Маркетинг, иновации и брандинг

Одит

Бизнес маркетинг и реклама

 

Туризъм

Управление на устойчивия туризъм

Управление на събития (Event management)

Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт

Иновации и предприемачество в туризма

Управление на туристическите агенции

 

Физически науки

Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда

Енергиен мениджмънт и устойчиво енергийно развитие

Физика на атомното ядро и елементарните частици

 

Химически науки

Биологично активни вещества и лекарствени средства

Метрология в химията

Химия и екология

 

Науки за земята

Природно и историческо наследство

Регионално развитие

Екология и опазване на околната среда

Информационни технологии в екологията

Географски системи

 

Математика

Икономическа математика

 

Информатика и компютърни науки

Информатика

Биоинформатика

Информационни технологии в екологията

Бизнес информатика и иконометрия

Информационни системи и технологии

 

Машинно инженерство

Дизайн и технологии за облекло и текстил

Автотехническа експертиза

Инженерна безопасност

 
 

Електротехника, електроника и автоматика

Електроника

Биомедицински системи и технологии


Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи и технологии

Комуникационна техника и технологии

Безжични технологии и електромагнитна съвместимост

Геопространствено разузнаване и анализи

Мениджмънт и икономика на околната среда

Регионален мениджмънт и градска икономика

Социална логистика

Корпоративна сигурност

Технологично предприемачество

Аутсорсинг и киберсигурност

Геопространствено разузнаване и анализи - дистанционна форма на обучение

Мениджмънт и икономика на околната среда - дистанционна форма на обучение

Регионален мениджмънт и градска икономика - - дистанционна форма на обучение

Социална логистика - дистанционна форма на обучение

Корпоративна сигурност - дистанционна форма на обучение

Технологично предприемачество - дистанционна форма на обучение

Аутсорсинг и киберсигурност- дистанционна форма на обучениеОбществено здраве

Кинезиология

Спортна кинезиология

Логопедичен мениджмънт при гласови и плавностни нарушения на речта

Клинична логопедия

Логопедия

Кинезитерапия

Управление на здравните грижи

 

Спорт

Адаптирана спортна дейност и физическа активност

Спортен мениджмънт и маркетинг

Спортна подготовка в детско-юношеската възраст

 

Изобразително изкуство

Графичен и рекламен дизайн в модата

 

Музикално и танцово изкуство

Теория и критика на хореографското изкуство

Хореографска режисура

Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации

Звукорежисьор за електронни медии и филмово производство

 

Театрално и филмово изкуство

Филмова и телевизионна режисура

Филмово и телевизионно операторство

Филмов и телевизионен монтаж

Актьор за кино и телевизия

Театрална режисура

 

Национална сигурност

Национална сигурност