Английски език

Изпитът по английски език се състои в лексикограматичен тест и написване на съчинение по зададена тема в рамките на 200 думи.

Руски език

Изпитът по руски език се състои в лексикограматичен тест, превод от руски на български език и написване на съчинение по дадена тема в рамките на 200 думи.

Гръцки език

Изпитът по гръцки език се състои в лексикограматичен тест, превод от гръцки на български език и от български език на гръцки език, и написване на съчинение по зададена тема в рамките на 200 думи.

Хореографска режисура

Кандидатите представят създадена хореографска миниатюра в стил, избран от тях.

Интервю-събеседване  за прием в магистърски програми от професионално направление Психология

Обучението в магистърските програми по Психология е предназначено за кандидат-студенти притежаващи ОКС Бакалавър или Магистър по специалност Психология, както и за кандидат-студенти след придобита ОКС Бакалавър или Магистър в друго направление.

Магистърските програми по Психология са насочени към подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на училищната психология, клиничната психология, кримналната психология, юридическата психология и психология на управлението, в отговор на нарастващата обществената потребност от професионални психолози, компетентни в превенцията, психологичната диагностика, подпомагане и грижа, приложени към широка популация.

В магистърските програми по Училищна психология, Кримнална психология, Юридическа психология и Психология на управлението, обучението за притежаващи ОКС Бакалавър или Магистър по специалността „Психология”, е с продължителност 1 година (2 семестъра), като за Клинична психология е една година и половина (3 семестъра).

В магистърските програми Училищна психология, Кримнална психология, Юридическа психология и Психология на управлението, обучението за бакалаври или магистри в друго направление (неспециалисти) е с продължителност 2 години, като за Клинична психология е две години и половина (5 семестъра).

Завършилите магистърските програми придобиват професионални компетентности свързани с: (1) прилагането на общопсихологични  и  специфични  принципи,  методи  и  процедури за оценка, диагностика, превенция, консултиране, лечение и рехабилитация на психологичен и психосоматичен дистрес, невроразвитийни дефицити, дезадаптация и рисково поведение, приложени към широка популация от всички възрасти; (2) провеждане на психологични изследвания на кандидати за работа; психологични консултации по организационни и управленески проблеми; психологично подпомагане на оперативно-издирвателната, превантивната и съдебната дейност; провеждане на съдебно-психологични изследвания и даване на съдебно-психологични експертизи; (3) супервизия и администриране на обслужващи звена.

Кандидат-студентите отговарящи на правилата за прием на студенти според Правилника на ЮЗУ „Неофит Рилски” следва да се явят на състезателен изпит (интервю-събеседване).

Конкурсен изпит

Кандидатите се явяват на интервю-събеседване на тема: „Професионална пригодност на психолога. Етика и деонтология в психологичната професия”, пред изпитна комисия от трима преподаватели, по график и срок определен от катедра Психология.

Балообразуване и класиране

Изпитът приключва с резултат „Издържал/Неиздържал”. Кандидатите получили резултат „Неиздържал” отпадат и не продължават в класирането. Всички кандидати получили резултат „Издържал” ще бъдат класирани по успех в съответната програма.

Литература:

Божинова, Д. (2001). Въведение в консултативната психология. ИК Фенея.

Дружество на психолозите в Република България. Регулация. Етичен кодекс. Стандарти за изпълнението на психологическите дейности. http://psychology-bg.org/

Манчева, Р. (2020). Психично-професионална пригодност за работа. Учебно пособие с практическа насоченсот за студенти. Издателство БОН, Благоевград.

Мавродиев, С. (2019). Основи на психологията. УИ „Неофит Рилски”, Благоевград.

ДВ бр. 84/17.10.2006 г. Наредба № 29/04.10.2006 г. Професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалност Психология. Министерство на здравеопазването на Р. България .

Сборник по клинична психология - том 2: Психодиагностика и психотерапия (2017). Съст. Проф. д.пс.н. Ваня Матанова.