Завършилите висше образование в чужбина (български или чуждестранни граждани) подават заявление за признаване на придобито висше образование в срок до 31 януари 2024 г.

Повече информация за разглеждане на документите по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища е публикувана тук. 

За признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища се заплаща административна такса в размер на 200 лв.

Документи за признаване на придобито висше образование в чужбина се подават в кабинет 102 на Ректората при инспектор „Чуждестранни студенти“ Станислава Андонова, тел. 073/588 598, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление за признаване на придобито в чужбина висше образование, с цел продължаване на образованието в Югозападния университет „Неофит Рилски“ /по образец/.
  2. Оригинал и копие на диплома за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава (оригинал и копие).
  3. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както  оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежава такова (оригинал и копие).
  4. Документ за платена административна такса за извършване на процедурата по признаване на образованието.
  5. Оригинал и копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава промяна.

Документите по т. 2 и т. 3, издадени извън страните членки на Европейския съюз и от страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранни международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, а при липса на такива разпоредби –  да са преминали процедура по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Документите по т. 2 и т. 3, с изключение на Европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните членки на Европейския съюз, и в страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, трябва да бъдат придружени с превод на български език от лице, извършващо преводи по реда на гл. 3 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други, книжа, утвърден с ПМС № 184/1958 г.

Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

Лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ със срок на обучение 3 години, съответно 180 кредита, придобита в чуждестранни висши училища могат да кандидатстват за обучение в магистърски програми само по същото професионално направление с утвърден учебен план с не по-малко от 120 кредита и съответно 2-годишен период на обучение.